ZOBACZ WSZYSTKIE

03 lutego 2021
PINK został Partnerem Wspierającym IV edycji TOP WOMAN IN REAL ESTATE Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w wydarzeniu -
01 lutego 2021
Najważniejsze zmiany w zakresie obostrzeń epidemicznych obowiązujące do 14 lutego 2021 roku otwarcie sklepów w galeriach handlowych – w odpowiednim

najnowsze aktualności

Na pakiet zmian w ramach Prawa komunikacji elektronicznej, który – w większości – implementuje do polskiego porządku prawnego EKŁE składają się dwa projekty:

 • projekt ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej (projektowana ustawa zastąpi obecnie obowiązującą ustawę – Prawo telekomunikacyjne);

 • projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej, ten projekt wprowadza zmiany m.in. w tzw. Megaustawie.

 

Procedowane projekty znajdują się na etapie konsultacji publicznych, które potrwają do dnia 28 sierpnia 2020 r.

 

Z punktu widzenia Członków PINK istotne mogą być następujące zagadnienia:

 

 • kwestia odpłatności za dostęp przedsiębiorców telekomunikacyjnych do infrastruktury teletechnicznej w budynkach (projektowana ustawa zakłada wprowadzenie takiego przepisu, zgodnie z którym nawet otrzymanie zwrotu uzasadnionych kosztów może być utrudnione);

 • kwestie proceduralne (nadal nie eliminuje się przepisów, które zobowiązują właścicieli do aktywności, nawet nieuzasadnionej, i stawiają ich w niekorzystnej wobec przedsiębiorców telekomunikacyjnych sytuacji);

zmienia się definicje w ten sposób, że dostęp może obejmować także inne elementy infrastruktury, np. dachy, co może istotnie ograniczyć prawo właścicieli i zarządców do dysponowania tymi częściami nieruchomości. PINK przygotwuje stanowisko, które po konsultacji z zespołami roboczymi PINK zostanie wysłane do projektodawcy.

 

W projektowanych zmianach do tzw. Megaustawy (ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych) zakłada się modyfikację definicji „infrastruktury technicznej”:

 • zgodnie z projektem, infrastrukturę techniczną stanowić będzie każdy element infrastruktury lub sieci, który może służyć do umieszczenia w nim lub na nim elementów sieci telekomunikacyjnej lub infrastruktury telekomunikacyjnej, nie stając się jednocześnie aktywnym elementem tej sieci telekomunikacyjnej, taki jak rurociągi, kanalizacja, maszty, kanały, komory, studzienki, szafki, budynki i wejścia do budynków, instalacje antenowe, antenowe konstrukcje wsporcze, wieże i słupy z wyłączeniem:

  • kabli, w tym włókien światłowodowych,

  • elementów sieci wykorzystywanych do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,

  • kanałów technologicznych;

 • projektowana zmiana ma na celu, zgodnie z uzasadnieniem, wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych związanych z elementami infrastruktury technicznej;

 • dodatkowo, nowa definicja implementuje do polskiego porządku prawnego przepisy Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej, zgodnie z którym budynki/wejścia do budynków, okablowanie budynków, anteny, wieże i inne konstrukcje wsporcze, kanały, przewody, maszty, studzienki i szafki stanowią elementy urządzeń towarzyszących związanych z siecią łączności elektronicznej lub usługami łączności elektronicznej, które umożliwiają lub wspierają dostarczanie usług za pośrednictwem tych sieci lub usług.

 

Projektuje się także, aby przepisy dotyczące obowiązków właścicieli/użytkowników wieczystych/zarządców nieruchomości w zakresie dostępu kształtowały się w następujący sposób:

 • właściciel, użytkownik wieczysty, zarządca nieruchomości będzie zobowiązany do zapewnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego dostępu do nieruchomości, w tym do budynku, polegający na:

  • umożliwieniu doprowadzenia szybkiej sieci telekomunikacyjnej wraz z powiązanymi zasobami aż do miejsca dostępu;

  • umożliwieniu doprowadzenia szybkiej sieci telekomunikacyjnej wraz z powiązanymi zasobami dalej niż do miejsca dostępu, jeżeli elementy tej sieci wraz z powiązanymi zasobami zostaną umieszczone w istniejącej wewnątrzbudynkowej infrastrukturze technicznej, a jeżeli brak jest takiej dostępnej infrastruktury, to wówczas gdy:

   • wynika to z potrzeby użytkownika końcowego;

   • przedsiębiorca telekomunikacyjny wykona wewnątrzbudynkową infrastrukturę techniczną przystosowaną do umieszczenia w niej lub na niej dodatkowych elementów sieci telekomunikacyjnej oraz powiązanych zasobów także przez innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych;

  • umożliwieniu korzystania z miejsca dostępu;

  • umożliwieniu utrzymywania, eksploatacji, przebudowy lub remontu elementów szybkiej sieci telekomunikacyjnej oraz powiązanych zasobów będących własnością tego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego;

  • umożliwieniu wejścia na teren nieruchomości, w tym do budynku, w zakresie niezbędnym do korzystania z dostępu

- w zakresie, w jakim ma to służyć dostarczaniu usług szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30Mb/s wyłącznie w budynku na tej nieruchomości;

 • wewnątrzbudynkowa infrastruktura techniczna uznana będzie za niedostępną, w szczególności, gdy:

  • jej właściciel nie podejmuje negocjacji z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym w sprawie dostępu do tej infrastruktury;

  • jej właściciel odmawia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu dostępu do tej infrastruktury;

  • oferowane warunki dostępu do tej infrastruktury są dyskryminujące lub uniemożliwiają oferowanie konkurencyjnych warunków świadczenia usług;

  • jej wykorzystanie jest technicznie niewykonalne.

 

W trakcie roboczego spotkania PINK z przedstawicielami Ministerstwa Cyfryzacji przedyskutowany został temat nowelizacji ww. przepisów, a także aktualnie pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych na gruncie tzw. Megaustawy. PINK aktualnie pracuje nad stanowiskiem, które zgłoszone będzie w toku konsultacji publicznych.

 

Projekt dostępny jest na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12336502/12703309/12703310/dokument457040.pdf a przepisy wprowadzające: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12336501/12703245/12703246/dokument457018.pdf.

Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE)i zmiany w megaustawie- konsultacje publiczne

pobierz dokument

24 sierpnia 2020

DOŁĄCZ

PL  |  EN

 1. pl
 2. en

DOŁĄCZ

PL  |  EN

 1. pl
 2. en

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych  

00-839 Warszawa

ul. Towarowa 28 (Generation Park Z)

kontakt@stowarzyszeniepink.org.pl 

+48 22 324 56 47

STRONA GŁÓWNA

O NAS

RAPORTY

CZŁONKOWIE

KONTAKT

AKTUALNOŚCI

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia

Przycisk

Polityka prywatności

Przycisk

DOŁĄCZ