Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych.

Poniżej krótki opis rozwiązań zawartych w projekcie:

 • uproszczenie obowiązku sprawozdawczego o praktykach płatniczych:
  • wyłączenie ze sprawozdań świadczeń z transakcji handlowych zawieranych w zakresie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
  • wyłączenie ze sprawozdań świadczeń przedawnionych;
  • wyłączenie ze sprawozdań świadczeń między spółkami w ramach jednej grupy kapitałowej;
  • zwolnienie z obowiązku sprawozdawczego spółek wchodzących w skład podatkowych grup kapitałowych;
  • wydłużenie terminu na złożenie sprawozdania z 31 stycznia na 30 kwietnia;
 • doprecyzowanie i uregulowanie kwestii dotyczących obowiązku sprawozdawczego o praktykach płatniczych:
  • doprecyzowanie statusu obowiązanego do złożenia sprawozdania –obowiązek sprawozdawczy ciąży bezpośrednio na podmiocie, natomiast odpowiedzialność za przekazanie sprawozdania przez podmiot spoczywa na odpowiednio zdefiniowanym kierowniku;
  • doprecyzowanie pojęcia kierownika podmiotu, w tym uregulowanie, że w przypadku spółek komandytowych odpowiedzialny za złożenie sprawozdania przez spółkę jest komplementariusz prowadzący sprawy spółki;
  • uregulowanie kwestii składania korekty sprawozdania – proponuje się wskazać wprost w przepisie, że w przypadku, gdy co najmniej w jednej pozycji przekazanego sprawozdania dane uległy zmianie o co najmniej 10% wartości, sprawozdanie należy skorygować;
  • wskazanie wprost w ustawie kursu walutowego, po którym należy przeliczać świadczenia spełnione/niespełnione otrzymane/nieotrzymane w walutach na potrzeby sprawozdawczości oraz postępowania w sprawie nadmiernych opóźnień;
  • dookreślenie, z jaką dokładnością należy wykazywać wartość świadczeń i udziałów – proponuje się wskazać wprost w ustawie, że wartości w sprawozdaniu podaje się z dokładnością odpowiednio do 1 grosza i setnych części procentu;
  • zmiana sposobu sprawozdawania świadczeń spełnionych i otrzymanych;
  • zmiana sposobu raportowania wartości świadczeń pieniężnych nieotrzymanych i niespełnionych;
  • określenie w ustawie terminu publikacji sprawozdań w BIP – proponuje się, aby minister właściwy do spraw gospodarki publikował zbiorcze zestawienie sprawozdań corocznie w terminie do 31 sierpnia;
 • poprawa efektywności postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania ze spełnianiem świadczeń pieniężnych i uelastycznienie modelu karania:
  • zmiana zasad karania za nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez wprowadzenie uznaniowości Prezesa UOKiK przy wymiarze kary, wraz ze wskazaniem przesłanek/dyrektyw wymiaru kary oraz modyfikację wzoru, według którego będzie liczona maksymalna kara za nadmierne opóźnienie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych;
  • wprowadzenie instytucji tzw. „wezwań miękkich”;
  • wyłączenie opóźnień w ramach grup kapitałowych z zakresu postępowań w sprawie nadmiernych opóźnień;
  • wprowadzenie zasad przewalutowania świadczeń pieniężnych wyrażonych w walutach obcych;
 • pozostałe zmiany:
  • uprawnienie do niedochodzenia rekompensaty przez agencje wykonawcze;
  • nałożenie obowiązku składania oświadczenia o swoim statusie na wszystkich dużych przedsiębiorców  (obecnie tylko duzi przedsiębiorcy będący dłużnikami) – proponuje się, aby oświadczenie było składane raz w danej relacji biznesowej, a aktualizacja byłaby wymagana w przypadku zmiany statusu;
  • wprowadzenie nieważności zastrzeżenia umownego zakazującego wierzycielowi zbywania wierzytelności.

Projekt zakłada, że ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Treść projektu w wersji skierowanej do Sejmu dostępna jest HERE.