Implementacja unijnych przepisów dotyczących ESG – projekt ustawy w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Informacyjnie – do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów został wpisany projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ma na celu implementację do krajowego porządku prawnego: 

 1. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464  – termin implementacji: 6 lipca 2024 r.; 
 2. dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2023/2775  – termin implementacji: 24 grudnia 2024 r.

Dyrektywa 2022/2464 wprowadza zmiany w sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, które będą podlegały wdrożeniu do prawa krajowego, w tym między innymi:

 • rozszerzono zakres jednostek zobowiązanych do raportowania – obowiązkiem zostały objęte: 
  • wszystkie duże jednostki, 
  • jednostki będące jednostką dominującą dużej grupy kapitałowej, 
  • małe i średnie jednostki dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym (z wyłączeniem notowanych mikroprzedsiębiorstw) oraz  
  • spełniające określone warunki i kryteria wielkości jednostki zależne i oddziały z siedzibą w państwie członkowskim UE, których odpowiednio jednostka dominująca najwyższego szczebla lub jednostka samodzielna podlega przepisom prawa państwa trzeciego, a jej przychód netto ze sprzedaży wygenerowany w UE przekracza 150 mln EUR;
 • ujednolicono rodzaj standardu raportowania – odejście od dotychczasowej dowolności w wyborze standardów raportowania na rzecz obowiązkowo stosowanych Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju;
 • poszerzono zakres raportowanych informacji – informacje będą bardziej szczegółowe niż dotychczas;
 • uregulowano formę/miejsce raportowania – informacje prezentowane obowiązkowo w odrębnej sekcji w ramach sprawozdania z działalności jednostki;
 • wprowadzono weryfikację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju – obowiązkowa atestacja raportowanych informacji przez biegłych rewidentów;
 • zdigitalizowano sprawozdania.

W zakresie wdrożenia dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2023/2775 w ustawie o rachunkowości zaproponowano podniesienie o 25% progów:

 • definiujących poszczególne kategorie jednostek oraz
 • określających obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego.

Ponadto projekt zawiera propozycje przepisów, nie będących implementacją przepisów UE, ale związanych z podniesieniem progów w dyrektywie delegowanej  Komisji (UE) 2023/2775:

 • podniesienie o 25% wysokości przychodów netto ze sprzedaży, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i stosowania ustawy o rachunkowości;
 • podniesienie o 25% wysokości kryteriów przychodów netto ze sprzedaży oraz sumy aktywów bilansu, których spełnienie umożliwia jednostkom stosowanie następujących uproszczeń:
  • klasyfikowanie umów leasingu finansowego według kryteriów określonych przepisami prawa podatkowego, a nie ustawy o rachunkowości;
  • zaniechanie tworzenia rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego;
  • stosowanie do wyceny instrumentów finansowych wyłączenie przepisów ustawy o rachunkowości zamiast przepisów odpowiedniego rozporządzenia Ministra Finansów;
  • stosowanie uproszczonego sposobu obliczania kosztu wytworzenia produktu.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2024 r.

Treść projektu nie jest jeszcze dostępna. Szersze informacje o wpisie dostępne są here.