Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało techniczne kryteria kwalifikacji służące określeniu warunków, na jakich działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu, oraz określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych

Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało techniczne kryteria kwalifikacji służące określeniu warunków, na jakich działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu, oraz określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych.

Nabywanie i prawo własności budynków

 • Kryterium nr 1 w zakresie istotnego wkładu w łagodzenie zmian klimatu:
  • W przypadku budynków wzniesionych przed dniem 31 grudnia 2020 r. budynek należy do 15% najbardziej efektywnych budynków w kraju lub regionie pod względem zapotrzebowania na energię pierwotną (PED), co musi być poparte odpowiednimi dowodami, które zawierają przynajmniej porównanie charakterystyki energetycznej danego budynku z charakterystyką energetyczną budynków wzniesionych w kraju lub regionie przed dniem 31 grudnia 2020 r. i uwzględniają rozróżnienie przynajmniej między budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi.
  • Budynki mieszkalne o zapotrzebowaniu na energię pierwotną mniejszym niż 76,59 kWh/(m2*rok) oraz budynki niemieszkalne o zapotrzebowaniu na energię pierwotną mniejszym niż 118,26 kWh/(m2*rok) można uznać za spełniające powyższe kryterium.

Budowa nowych budynków

  • Kryterium nr 1 w zakresie istotnego wkładu w łagodzenie zmian klimatu:
  • Zapotrzebowanie na energię pierwotną decydujące o charakterystyce energetycznej budynku osiągniętej w wyniku robót budowlanych, jest przynajmniej o 10 % mniejsze niż próg określony w odniesieniu do wymagań dotyczących budynków o niemal zerowym zużyciu energii w środkach krajowych wdrażających dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE (282).
  • W celu stwierdzenia spełnienia ww. kryterium należy wyznaczyć obliczeniową wartość wskaźnika określającego roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną EP do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynku użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnego, gospodarczego i magazynowego – również do oświetlenia wbudowanego i porównać z pomniejszoną o 10% wartością graniczną określoną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Szersze informacje dostępne są here.

Poniżej krótkie rozwinięcie.

Sama Taksonomia (rozwiązania przewidziane przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, dalej: „Rozporządzenie 2020/852”) związana jest z realizacją strategii Europejskiego Zielonego Ładu. Realizacja tej strategii wymaga przekierowania finansowania z inwestycji nieprzyjaznych dla środowiska na te, które są ekologiczne i mniej szkodliwe dla środowiska – inwestycje o takim charakterze będą promowane poprzez dedykowane, preferencyjne rozwiązania i mechanizmy.

Kryteria opublikowane przez ministerstwo wynikają z Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych, dalej: „Rozporządzenie 2021/2139”. Rozporządzenie to zawiera techniczne kryteria kwalifikacji służące określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu. Treść rozporządzenia dostępna jest tutaj.

Zgodnie z Rozporządzeniem 2020/852, aby uznać daną działalność za ekologiczną, musi ona spełniać kilka wymagań:

 • wnosić istotny wkład w realizację co najmniej jednego z sześciu celów środowiskowych;
 • nie wyrządzać poważnych szkód dla żadnego z celów środowiskowych;
 • spełniać techniczne kryteria kwalifikacji;
 • być prowadzona zgodnie z minimalnymi gwarancjami.

W przypadku działalności polegającej na kupnie nieruchomości i wykonywaniu prawa własności do tych nieruchomości, w zakresie wymogu „wnoszenia istotnego wkładu w łagodzenie zmian klimatu”, Rozporządzenie 2021/2139 stanowi, że w przypadku budynków wzniesionych przed dniem 31 grudnia 2020 r. budynek musi posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej co najmniej klasy A. Alternatywnie budynek musi należeć do 15 % najbardziej efektywnych budynków w kraju lub regionie pod względem zapotrzebowania na energię pierwotną (PED), co musi być poparte odpowiednimi dowodami, które zawierają przynajmniej porównanie charakterystyki energetycznej danego budynku z charakterystyką energetyczną budynków wzniesionych w kraju lub regionie przed dniem 31 grudnia 2020 r. i uwzględniają rozróżnienie przynajmniej między budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi.

Jako, że w świadectwach charakterystyki energetycznych funkcjonujących w Polsce nie określa się klasy charakterystyki energetycznej budynków, a co za tym idzie nie jest możliwe uzyskanie świadectwa charakterystyki energetycznej klasy A, ministerstwo opublikowało wytyczne, doprecyzowujące alternatywny warunek (budynek musi należeć do 15 % najbardziej efektywnych budynków w kraju lub regionie pod względem zapotrzebowania na energię pierwotną (PED), co musi być poparte odpowiednimi dowodami, które zawierają przynajmniej porównanie charakterystyki energetycznej danego budynku z charakterystyką energetyczną budynków wzniesionych w kraju lub regionie przed dniem 31 grudnia 2020 r. i uwzględniają rozróżnienie przynajmniej między budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi), w oparciu o które będzie można ocenić spełnienie kryterium.

W zakresie działalność polegającej na budowie nowych budynków, w zakresie wymogu „wnoszenia istotnego wkładu w łagodzenie zmian klimatu” Rozporządzenie 2021/2139 stanowi, że zapotrzebowanie na energię pierwotną decydujące o charakterystyce energetycznej budynku osiągniętej w wyniku robót budowlanych, jest przynajmniej o 10 % mniejsze niż próg określony w odniesieniu do wymagań dotyczących budynków o niemal zerowym zużyciu energii w środkach krajowych wdrażających dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE (282). Świadectwem charakterystyki energetycznej budynku jest powykonawcze świadectwo charakterystyki energetycznej. Ministerstwo doprecyzowało to kryterium poprzez wskazanie, że w celu stwierdzenia spełnienia tego kryterium należy wyznaczyć obliczeniową wartość wskaźnika określającego roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną EP do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynku użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnego, gospodarczego i magazynowego – również do oświetlenia wbudowanego i porównać z pomniejszoną o 10% wartością graniczną określoną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.