Najważniejsze rozwiązania dotyczące branży nieruchomości komercyjnych oraz funkcjonowania przedsiębiorców znajdujące się uzupełnieniu do tarczy antykryzysowej

 

I.

 

1. Pozwolenie na użytkowanie (odrębny artykuł)

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie stosuje się przepisów prawa budowlanego, dotyczących konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:

  • na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony m.in. do kategorii: obiekty sportu i rekreacji, budynki kultury, nauki i oświaty, budynki kultu religijnego, budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, budynki administracji publicznej, budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, budynki biurowe i rekreacyjne, budynki handlu, gastronomii i usług, budynki przemysłowe, stacje paliw, składowiska odpadów;

  • przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych. 

 

Wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie złożone przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli nie wydano decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, traktuje się jak zawiadomienie o zakończeniu budowy. Termin na zgłoszenie sprzeciwu w drodze decyzji w przypadku wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowania liczy się od dnia wejścia w życie ustawy.

 

2. Wejście na teren nieruchomości w asyście Policji

właściciel infrastruktury krytycznej, w tym urządzeń służących do świadczenia usług telekomunikacyjnych, dostarczania energii elektrycznej, wody, ciepła, ropy naftowej, paliw lub gazu oraz odprowadzania ścieków, lub jego upoważniony przedstawiciel, którego infrastruktura lub urządzenia są zlokalizowane na terenie nieruchomości należących do osób trzecich lub znajdujących się w posiadaniu osób trzecich, będzie mógł w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu wyjątkowego, wnioskować do właściwego miejscowo komendanta Policji o asystę funkcjonariuszy Policji, w celu umożliwienia wejścia lub wjazdu na teren nieruchomości, w tym do budynku, również z użyciem środków przełamujących istniejące zabezpieczenia, w celu przeprowadzenia czynności niezbędnych dla ciągłości świadczenia usług, w tym w zakresie prac budowlanych;

 

3 Wydłużenie terminu na wniesienie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

późniejszy termin na wniesienie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego będzie mógł ustalić minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa (a nie jak obecnie – Rada Ministrów), mając na uwadze aby termin ten nie przekroczył roku 2020;

 

4. Zwolnienie od podatku od nieruchomości zajętych przez organizacje pozarządowe

upoważnienie dla rad gmin do określenia w uchwale również zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności przez organizacje pozarządowe;

 

5. Odstąpienie od należności z tytułu zajmowania nieruchomości Skarbu Państwa

kierownicy państwowych jednostek organizacyjnych na rzecz których ustanowiony został trwały zarząd w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa będą mogli odstąpić od dochodzenia należności z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii na wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;

 

 

II. Pomoc dla przedsiębiorców​​​​​​​

 

1. Zwolnienie z 50% składek na ZUS

mali przedsiębiorcy (zatrudniający od 10 do 49 pracowników) będą mogli uzyskać zwolnienie z 50% kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonych za dany miesiąc;

 

2. Ponowne świadczenia postojowe

możliwość ponownego (nie więcej niż 3-krotnie) uzyskania świadczenia postojowego;

 

3. Zmiana warunków umów kredytowych

wprowadzenie możliwości zmiany przez bank warunków kredytu bankowego dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości;

 

4. Podatkowe grupy kapitałowe

utrzymanie statusu podatkowej grupy kapitałowej dla podatnika, który poniesie w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i nie spełni z tego powodu warunku rentowności oraz braku zaległości podatkowych.

​​​​​​​

 

III. Pozostałe rozwiązania

 

1. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy dla organizacji pozarządowych

rozszerzenie katalogu podmiotów, które będą uprawnione do świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy o organizacje pozarządowe i podmioty w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

 

2. Listy polecone do skrzynek, brak konieczności potwierdzania odbioru

– wprowadzenie rozwiązania umożliwiającego doręczania przesyłek rejestrowanych do skrzynki, bez konieczności składania wniosku na poczcie;

– świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek kurierskich z pominięciem obowiązku uzyskania potwierdzenia odbioru – doręczanie przesyłek kurierskich bez pokwitowania odbioru;

 

3. Przesyłki hybrydowe

wprowadzenie do dnia 30 września 2020 r. tzw. przesyłek hybrydowych – usługa będzie polegała na przyjęciu przez Pocztę Polską przesyłki poleconej, a następnie jej przemieszczenie i doręczenie w postaci dokumentu elektronicznego do adresata bez konieczności składania własnoręcznego podpisu, również przesyłki z potwierdzeniem odbioru – skorzystanie z rozwiązania jest dobrowolne;

 

4. Wyznaczanie przez Premiera dni wolnych od pracy

w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, Prezes Rady Ministrów będzie mógł w drodze rozporządzenia określać dodatkowe dni wolne od pracy, w tym zakresie przepis daje Premierowi całkowitą swobodę do decydowania który dzień, oprócz tych które obecnie są ustawo wolne od pracy, będzie dniem wolnym od pracy, wskazując jedynie, że wydając rozporządzenie Prezes Rady Ministrów uwzględnia zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Link do treści ustawy: https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/10781/druk/101.pdf