Nowelizacja rozporządzenia w sprawie projektu budowlanego

29 kwietnia na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Ma ono dostosować obecnie obowiązujący akt wykonawczy do nowych przepisów ustawy Prawo budowlane, które dopuszczają sporządzanie projektów budowlanych w  formie elektronicznej.  

  • Z założenia struktura projektu budowlanego w formie elektronicznej będzie odpowiadała projektowi budowlanemu w formie papierowej. Nieznaczne różnice będą wynikały z przyczyn technicznych.        
  • Projekt budowlany w postaci elektronicznej będzie sporządzany w plikach komputerowych, przy czym niektóre z elementów projektu budowlanego będą musiały być sporządzane w formacie PDF, zaś inne elementy, jak np. opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty mogą być sporządzone w  innym formacie (ponieważ z przepisów szczególnych może wynikać, że takie opinie czy pozwolenia mogą być sporządzane w innych formatach, a  tym samym rozporządzenie nie może tych przepisów ograniczać).           
  • Ze względów technicznych pojedynczy plik projektu budowlanego nie będzie mógł przekraczać 50 MB. W przypadku większych projektów budowlanych projekt będzie musiał być rozbity na kilka plików.          
  • W celach porządkowych rozporządzenie narzuca sposób oznaczania nazw plików. Ma to zapewnić przede wszystkim porządek przy składaniu i  obsłudze wniosków, zgłoszeń i zawiadomień, do których dołącza się poszczególne elementy projektu budowlanego sporządzanego w postaci elektronicznej.
  • W zakresie projektu budowlanego sporządzanego w postaci papierowej projekt rozporządzenia przewiduje rezygnację z obowiązku dołączania do niego karty tytułowej, której zawartość w zasadzie znajduje się na stronach tytułowych poszczególnych części projektu budowlanego i jej sporządzanie rodzi problemy w praktyce. Zmiana ta była postulowana przez izby samorządu zawodowego.

Do 13 maja zgłaszać można uwagi do projektu w ramach trwających konsultacji publicznych.

Rozporządzenie ma wejść w życie 31 lipca 2021 r.

Treść rozporządzenia dostępna jest tutaj: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//573/12346251/12784422/12784423/dokument500991.pdf