„Odwieszenie” terminów – uchylenie art. 15zzr i 15zzs

Na wieczornym posiedzeniu Sejmu w dniu 14 maja 2020 roku uchwalono ostateczną treść tzw. ustawy osłonowej.

Ustawa ta zakłada między innymi uchylenie art. 15zzr i 15zzs, które zawiesiły bieg terminów w postępowaniach administracyjnych, także tych dotyczących procesu inwestycyjno-budowlanego.

Zgodnie z ostateczną treścią ustawy, zawieszone wcześniej terminy ulegają „odwieszeniu” po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 23 maja 2020 roku.

Teraz ustawa zostanie skierowana do podpisu Prezydenta (musi to nastąpić w terminie 21 dni od dnia przekazania treści ustawy). Następnie ustawa zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Przepisy ustawy wejdą w życie – w zasadniczym zakresie – z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

PINK było także zaangażowane w konsultacje nad tym projektem poprzez wysłanie swojego stanowiska i propozycji do Ministerstwa Rozwoju, współautora ustawy.

Link do ustawy: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000087501.pdf.