POLISH DEAL - SUMMARY F THE ANNOUNCMENT

Recently, the United Right presented the so-called "Polish Deal", which is a program proposal of socio-economic reforms for the upcoming years.

The Polish Governance covers five priorities:

 1. zwiększenie do 7% PKB nakładów na służbę zdrowia;
 2. obniżka podatków dla 18 mln Polaków;
 3. inwestycje i 500.000 nowych miejsc pracy;
 4. mieszkania dostępne bez wkładu własnego i odformalizowanie budowy domu do 70m2;
 5. emerytury bez podatku do 2500 zł.

 

Reformy dotyczą następujących obszarów: zdrowie, rynek pracy, inwestycje, rodzina rolnictwo, szkoła i kultura, firmy, klimat, cyfryzacja oraz seniorzy.

W poszczególnych obszarach zaproponowano następujące zmiany:

 • Zdrowie
  • modyfikacja zasad uiszczania składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą (na model podobny do tego obowiązującego przy umowach o pracę).

 

 • Rynek pracy
  • zwiększenie kwoty wolnej do 30.000 zł;
  • zwiększenie drugiego progu podatkowego do 120.000 zł;
  • reforma publicznych służb zatrudnienia;
  • uregulowanie pracy zdalnej;
  • likwidacja luki w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn – wprowadzenie mechanizmu informowania o przyczynach określonego wynagrodzenia w dużych firmach;
  • ograniczenie stosowania „umów śmieciowych”.

 

 • Inwestycje
  • rozbudowa infrastruktury;
  • zwiększenie dostępności usług społecznych;
  • rozwój cyfrowy Polski – „ucyfrowienie” samorządów, wdrożenie sieci 5G;
  • rozbudowa sieci energetycznej i rozwój OZE;
  • połączenie miast wojewódzkich siecią szybkich dróg do 2030 roku;
  • polonizacja zamówień publicznych i stworzenie Polityki Zakupowej Państwa;
  • wprowadzenie subwencji inwestycyjnej dla samorządów;
  • reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego;
  • cyfryzacja procedur inwestycyjno-budowlanych.

 

 • Rodzina
  • zwiększenie elastyczności pracy dla rodziców niekorzystających z usług instytucji opiekuńczych – praca zdalna/telepraca, zmniejszony wymiar godzin, zmiana czasu pracy;

 

 • Rolnictwo
  • wprowadzenie Kodeksu rolnego, określającego zasady gospodarowania rolnego;
  • uwolnienie rolniczego handlu detalicznego;

 

 • Szkoła i kultura
  • wprowadzenie ustawy o uprawnieniach artystów zawodowych;

 

 • Firmy
  • niższe podatki dla mikrofirm (poprzez zwiększenie kwoty wolnej);
  • wprowadzenie ulgi na automatyzację i robotyzację produkcji;
  • wprowadzenie ryczałtu dla przychodów zagranicznych dla nierezydentów osiągających dochody zagraniczne;
  • wprowadzenie ulgi konsolidacyjnej w podatku CIT;
  • podatkowe wsparcie ekspansji zagranicznej;
  • wprowadzenie programu „Interpretacje590”, gwarantującego pewność prawa w pierwszych latach inwestycji;
  • uproszczenie przepisów dotyczących cen transferowych;
  • wsparcie zatrudnienia innowacyjnych pracowników (na wzór włoski poprzez stworzenie możliwości odliczania od podatku kosztów zatrudnianych naukowców);
  • zwolnienie z VAT rozliczeń wewnątrz grup kapitałowych;
  • nowelizacja Kodeksu spółek handlowych i przyznanie radom nadzorczym skutecznych mechanizmów nadzoru;
  • wprowadzenie przepisów dotyczących akcjonariatu pracowniczego.

 

 • Klimat
  • przeprowadzenie sprawiedliwej transformacji energetycznej;
  • usprawnienie programu „Czyste Powietrze”;
  • wprowadzenie narzędzi w kierunku zwalczania wysp ciepła w miastach;
  • przeprowadzenie przygotowań do realizacji elektrowni atomowej w Polsce;
  • wprowadzenie systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta i systemu kaucyjnego jako kroków w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego;
  • wspieranie transportu niskoemisyjnego.

 

 • Cyfryzacja
  • zniesienie opłaty skarbowej za usługi cyfrowe;
  • wyeliminowanie białych i szarych plam;
  • wprowadzenie sieci 5G;
  • wprowadzenie od 2024 r. pełnej cyfryzacji usług publicznych;
  • cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości;
  • wdrożenie usługi „e-doręczenia”;
  • rozszerzenie programu Poland Business Harbour na obywateli Ukrainy, Armenii, Gruzji, Mołdawii i Rosji;
  • walka z cyberprzestępczością poprzez zwiększenie kar i identyfikację nowych typów przestępstw.

 

 • Seniorzy
  • emerytura bez podatku do 2500 zł;
  • określenie elastycznych zasad pracy dla osób w wieku przedemerytalnym;

 

Pełna treść dokumentu dostępna jest here.

 

Oficjalna witryna internetowa Polskiego Ładu: http://polskilad.pis.org.pl/

 

Z dotychczasowych informacji wynika, że wprowadzenie opisanych powyżej rozwiązań będzie się wiązało z podjęciem ponad 100 inicjatyw legislacyjnych w latach 2021-2023.