Projekt nowelizacji uchwały odpadowej

Podczas ostatniej sesji Rady m.st. Warszawy została przegłosowana uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w której wyłączono nieruchomości niezamieszkane z miejskiego systemu odbierania odpadów komunalnych.

 

Wyłączenie nie dotyczy nieruchomości o mieszanym charakterze – które w części stanowią nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy – w odniesieniu do tych nieruchomości w dalszym ciągu możliwe będzie korzystanie z systemu miejskiego.

 

Uchwała wejdzie w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r. Do tego czasu właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają w nich odpady komunalne, będą musieli podpisać umowę z operatorem na odbiór odpadów. Powinni także udokumentować korzystanie z usług odbioru odpadów poprzez umowę zawartą ze stolicą lub przedsiębiorcą, odbierającym odpady komunalne, wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

 

Uzasadnieniem do podjęcia takiej uchwały miały być rażąco niskie stawki za odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkanych, które nie pokrywają faktycznych kosztów obsługi tych nieruchomości. W związku z tym, że miasto dopłacało do wywozu odpadów z nieruchomości niezamieszkanych, zdecydowano o wyłączeniu tych nieruchomości z systemu miejskiego.

 

Konsekwencją uchwały będzie to, że od 1 sierpnia 2020 r. służby komunalne nie będą odbierać odpadów z terenów nieruchomości komercyjnych. Właściciele/zarządcy takich obiektów będą zobowiązani do podpisania umowy z wybranym operatorem w zakresie komercyjnego odbioru odpadów.

 

Link do projektu przyjętej uchwały: https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/F333D7FA-D425-459B-884D-6D211824E72E/1523766/990_druk.pdf. Na ten moment uchwała oczekuje na publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.