Projekt ustawy o zmianie sposobu użytkowania niektórych budynków niemieszkalnych na budynki mieszkalne

Do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów został wpisany projekt ustawy o zmianie sposobu użytkowania niektórych budynków niemieszkalnych na budynki mieszkalne.

Poniżej krótki opis założeń projektu:

 • wprowadzenie ułatwień w zakresie zmiany sposobu użytkowania budynku (biurowego lub handlowego) na mieszkalny związanej z koniecznością jego przebudowy:
  • proponuje się złagodzenie przepisów na potrzeby przekształceń obiektów będących przedmiotem projektowanej ustawy (budynków biurowych i handlowych na mieszkalne) tak, aby każda przebudowa służąca regulowanej zmianie sposobu użytkowania (w tym przebudowa ścian zewnętrznych) nie wymagała ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia, z wyjątkiem elementów konstrukcyjnych budynku, jako kluczowych dla bezpieczeństwa użytkowników (dla takiej przebudowy proponuje się pozostawić stosowanie przepisów systemowych tj. przewidujących obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę i sporządzenia projektu budowlanego).
  • powyższe rozwiązania mają być tylko rozwiązaniem doraźnym (na czas związany z reagowaniem na skutki pandemii oraz w związku z napływem uchodźców z Ukrainy), możliwość ich stosowania będzie ograniczona w czasie (zakłada się okres do 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy);
 • zmiany w specustawie mieszkaniowej:
  • w zakresie planowania przestrzennego ułatwieniem dla zmiany sposobu użytkowania budynków biurowych na mieszkalne, ale także dla lokalizacji inwestycji mieszkaniowych na terenach po niewykorzystywanych budynkach biurowych i wielkopowierzchniowych obiektach handlowych, będzie umożliwienie realizacji tych inwestycji z wykorzystaniem narzędzi wprowadzonych specustawą mieszkaniową;
    • inwestycję mieszkaniową lub inwestycję towarzyszącą realizuje się niezależnie od istnienia lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pod warunkiem, że nie jest sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zaś warunek niesprzeczności ze studium nie dotyczy terenów, które w przeszłości były wykorzystywane jako tereny kolejowe, wojskowe, produkcyjne lub usług pocztowych, a obecnie funkcje te nie są na tych terenach realizowane;
    • w projekcie ustawy proponuje się rozszerzenie wyjątku o tereny, na których są zlokalizowane budynki biurowe lub obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;
    • zgodnie z przepisami specustawy mieszkaniowej tereny te muszą być wyposażone w niezbędną infrastrukturę i spełniać określone w ustawie standardy urbanistyczne;
  • dodanie nowego przepisu, który będzie wskazywał wymóg zawiadomienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zmianie sposobu użytkowania budynku w trybie przewidzianym projektowaną ustawą.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2022 roku.

Szersze informacje o wpisie dostępne są here.