Projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw.

Projekt stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego regulacji dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi („dyrektywa 2020/2184”), która weszła w życie w dniu 12 stycznia 2021 r. Termin transpozycji dyrektywy 2020/2184 upływa 12 stycznia 2023 r.

Poniżej krótki opis rozwiązań zawartych w projekcie:

 • określenie obowiązków dostawców wody obejmujących badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie wewnętrznej kontroli jakości wody;
 • doprecyzowanie kompetencji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz procedur w zakresie nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, obejmujących monitoring jakości wody, ocenę przydatności wody do spożycia przez ludzi, oceny obszarowe jakości wody oraz procedowanie wniosków zgód na odstępstwa od spełniania wymagań jakościowych dla wody;
 • uregulowanie obowiązków dostawców wody (w szczególności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych) w zakresie wykonania oceny strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wielkości wycieków wody) oraz opracowania planów działania w celu ograniczenia strat wody:
  • zakłada się, że przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne zaopatrujące w wodę co najmniej 50 000 osób lub dostarczające co najmniej średnio 10 000 m3 wody na dobę będą dokonywać oceny wielkości strat wody w urządzeniach wodociągowych za rok 2024;
  • następnie sprawozdania zawierające wyniki oceny będą przekazywane właściwym jednostkom Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które zbiór danych przekażą do KE do 12 stycznia 2026 r.;
 • zobowiązanie dostawców wody do wykonywania ocen ryzyka w obszarach zasilania ujęć wody / i systemach zaopatrzenia w wodę oraz podejmowania działań mających na celu zarządzanie tym ryzykiem;
 • zobowiązanie właścicieli lub zarządców nieruchomości do wykonywania ocen ryzyka w wewnętrznych systemach wodociągowych (po raz pierwszy do 12 lipca 2029 r.) oraz uregulowanie procedur nabywania uprawnień do wykonywania tych ocen:
  • obowiązek wykonywania oceny ryzyka w wewnętrznych systemach wodociągowych będzie dotyczył właścicieli lub zarządców obiektów priorytetowych czyli budynków użyteczności publicznej:
   • budynki użyteczności publicznej to budynki przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inne budynki przeznaczone do wykonywania podobnych funkcji;
   • za budynki użyteczności publicznej uznaje się także budynki biurowe lub socjalne;
   • obowiązek ten będzie także dotyczyć budynków zamieszkania zbiorowego (budynki przeznaczone do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, których użytkownicy mogą być narażeni na ryzyko związane z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz właścicieli lub zarządców budynków mieszkalnych lub innych niebędących obiektami priorytetowymi, z wyłączeniem budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
 • określenie kompetencji właściwych organów w zakresie wydawania ocen lub zgód dotyczących stosowania materiałów lub wyrobów służących do dystrybucji albo uzdatniania wody:
  • określenie zasad dopuszczania do użytkowania materiałów i wyrobów budowlanych kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, z uwzględnieniem mechanizmu europejskiej listy pozytywnej, oraz materiałów i wyrobów stosowanych do uzdatniania wody;
 • ustanowienie procedur i nałożenie obowiązków na organy lub inne jednostki organizacyjne gminy oraz dostawców wody w zakresie identyfikacji osób lub grup ludności pozbawionych dostępu albo posiadających ograniczony dostęp do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, podejmowania działań w celu zapewnienia lub poprawy dostępu tych osób / grup do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 • szczegółowe uregulowanie obowiązków dostawców wody w zakresie informowania konsumentów o jakości, cenach i zużyciu wody oraz określenie środków przekazywania tych informacji:
  • zakłada się przynajmniej raz do roku przekazywanie przez dostawców wody konsumentom np. na fakturze lub w aplikacji mobilnej informacji dotyczących: zużytych rocznie ilości wody, ceny za litr wody dla porównania z cenami wody butelkowanej.

Projekt zakłada, że ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Konsultacje publiczne projektu potrwają do dnia 30 sierpnia 2022 r.

Treść projektu dostępna jest here.