Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Do Wykazu prac legislacyjnych i programowych został wpisany Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

 Poniżej krótki opis założeń, na których oparty jest projekt:

 • umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy powyżej i poniżej 70m2 na podstawie jednolitej procedury;
 • rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokonania zgłoszenia:
   • dodanie do katalogu inwestycji zwolnionych z pozwolenia na budowę, ale wymagających zgłoszenia części budowlanych wolno stojącej elektrowni wiatrowej, której całkowita wysokość jest większa niż 3 m i nie większa niż 12 m oraz której moc nie przekracza mocy mikroinstalacji, a odległość jej usytuowania od granic działki jest nie mniejsza niż jej całkowita wysokość;
   • w celu walki z suszą proponuje się, aby jedynie zgłoszenia wymagała budowa wylotów do cieków naturalnych i budowa zbiorników na wody opadowe lub roztopowe o pojemności większej niż 3 m3 i nie większej niż 10 m3, przy czym budowa takich zbiorników do 3 m3 nie będzie wymagała nawet zgłoszenia;
 • utworzenie Bazy Projektów Budowlanych;
 • wprowadzenie kar za nieterminowe wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę;
 • usprawnienie procedury oddawania do użytkowania obiektów budowlanych:
   • proponuje się, aby pozwolenie na użytkowanie było wymagane jedynie wówczas, gdy przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych oraz, gdy sam inwestor dobrowolnie o to występuje, mimo że uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie jest wymagane;
   • w pozostałych przypadkach wymagane byłoby zawiadomienie o zakończeniu budowy;
 • w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie;
 • przywrócenie rzeczoznawstwa budowlanego jako samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2022 roku.

Treść projektu nie jest dostępna.

Szersze informacje na temat wpisu dostępne są here.