STOWARZYSZENIE PINK przesłało uwagi do projektu ustawy o podatku rolnym, o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej [UD72]

W związku z prowadzonymi przez Ministerstwo Finansów konsultacjami publicznymi Stowarzyszenie Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) przekazało uwagi do projektu ustawy o podatku rolnym, o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej (nr UD72 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów).

Projekt przewiduje między innymi:

 • wprowadzenie do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych autonomicznej definicji pojęcia „budowla” bez odwoływania się do przepisów pozapodatkowych, a także wyszczególnienie kategorii obiektów kwalifikowanych jako budowle w ustawie podatkowej (w formie załącznika do ustawy):
 • projekt definiuje budowlę jako:
  • obiekty wymienione w załączniku ustawy, a także instalacje i urządzenia, jeżeli stanowią wraz z tym obiektem całość techniczno-użytkową;
  • części budowlane urządzeń niestanowiących części budowli, o których mowa wyżej;
  • części budowlane elektrowni wiatrowych i elektrowni jądrowych;
  • fundamenty pod maszyny oraz urządzenia, odrębne pod względem technicznym od tych maszyn i urządzeń;
  • przyłącza do obiektu budowlanego – wykonane z użyciem wyrobów budowlanych;
 • wprowadzenie do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych autonomicznej definicji pojęcia „budynku” bez odwoływania się do przepisów pozapodatkowych:
  • przez budynek rozumiany będzie obiekt, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, wykonany z użyciem wyrobów budowlanych, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, również w przypadku gdy jest on częścią odkrytych obiektów sportowych i obiektów rekreacji; stacji uzdatniania wody; oczyszczalni ścieków; obiektów obronnych (fortyfikacja) i obiektów ochronnych; przejść dla pieszych: nadziemnych i podziemnych oraz ciągów pieszych; obiektów hydrotechnicznych;
 • rozwiązania mające na celu jednoznaczne kwalifikowanie na potrzeby podatku od nieruchomości obiektów kompleksowych lub mających niejednorodny charakter.

Treść projektu dostępna jest here, treść załącznika dostępna jest here. Ustawa miałaby wejść w życie w zasadniczym zakresie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Pismo Stowarzyszenia PINK z uwagami do ustawy znajduje się HERE

 

Dziękujemy członkom Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych (PINK) za wniesione uwagi!!!