Od rozpoczęcia prac nad ustawą regulującą podmioty typu REIT/FINN minęło

REIT-y  (ang. Real Estate Investment Trust) / FIN (pol. firmy inwestujące w najem) to spółki specjalnego przeznaczenia lub fundusze inwestycyjne powołane do inwestowania na rynku nieruchomości na wynajem.

Rozwiązanie to, obecne na świecie od lat sześćdziesiątych XX wieku, funkcjonuje w około 40 krajach na całym świecie, w tym także w kilkunastu w Europie. Celem podmiotów typu REIT jest umożliwienie inwestorom (przede wszystkim indywidualnym) inwestowania na rynku nieruchomości. REITy działają w oparciu o regulacje obowiązujące w danym państwie.

Do charakterystycznych cech REITów należy zaliczyć:

  • coroczną wypłatę dywidendy w wysokości min. 80% zysku,
  • korzystanie z preferencji podatkowych, oraz
  • praktykowany w wielu państwach wymóg notowania na giełdzie.

Prace nad ustawą regulującą podmioty typu „REIT” (w Polsce znane pod skrótem FIN – firmy inwestujące w najem nieruchomości) rozpoczęły się w 2016 roku. W sierpniu 2016 roku zarejestrowane zostało Stowarzyszenie REIT, którego celem było wspieranie prac nad ustawą. Pierwszy projekt ustawy regulującej REITy został opublikowany 14 października 2016, a kolejna wersja projektu
27 października 2017 r. Trzecia wersja projektu ustawy została udostępniona 27 kwietnia 2018 roku.

Projekt ten różnił się od poprzednich w zasadniczy sposób – nie przewidywał możliwości inwestowania w nieruchomości komercyjne a jedynie w nieruchomości mieszkaniowe. Projekt został skierowany do Sejmu – pierwsze czytanie odbyło się 2 października 2018 roku.

W kolejnych latach prace nad regulacją REITów zostały zawieszone – rozpoczęte w Sejmie prace nad projektem w związku z upływem kadencji zostały przerwane.

Koncepcję wprowadzenia REITów w Polsce wspierała w 2019 roku minister przedsiębiorczości i technologii (później minister rozwoju) Jadwiga Emilewicz, jednakże nie został przygotowany nowy projekt ustawy.

Na początku 2021 roku powołano Międzyresortowy zespół ds. REIT, którego przewodniczącą została
wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka. Przeprowadzono spotkania konsultacyjne z organizacjami branżowymi i przedstawicielami biznesu, w których udział wzięły miedzy innymi Stowarzyszenie PINK, Stowarzyszenie REIT, Lewiatan oraz RDS.

W dniu 23 lutego 2021 roku Stowarzyszenia REIT i Stowarzyszenie PINK podpisały umowę o współpracy, której celem jest promowanie w przestrzeni publicznej oraz popularyzowanie informacji na temat podmiotów typu REIT a także wspieranie ewentualnych prac legislacyjnych.

W dniu 19 kwietnia 2021 roku stowarzyszenia REIT i PINK skierowały do wiceminister Anny Korneckiej pismo, w którym zaprezentowane zostały założenia, w oparciu o które powinien zostać przygotowany projekt ustawy o FIN.
Przedstawiciele obu stowarzyszeń zostali powołani w skład Międzyresortowego Zespołu ds. REIT w charakterze doradców zewnętrznych. Pierwsze posiedzenie Zespołu odbyło się w dniu 26 lipca 2021 roku.

Po odwołaniu wiceminister Anny Korneckiej ze stanowiska – na podstawie zarządzenia nr 286 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do opracowania regulacji dotyczących podmiotów inwestujących w najem nieruchomości – dalsze prace nad REIT zostały powierzone Ministerstwu Finansów.

Obecnie, osobą odpowiedzialną za prace dotyczące REIT w resorcie finansów jest wiceminister Piotr Patkowski.