Uzupełnienie do tarczy antykryzysowej i rozporządzenie dotyczące obostrzeń w trakcie epidemii

Poniżej informacje o regulacjach dotyczących funkcjonowania organów administracji publicznej, w tym organów administracji architektoniczno-budowlanej w czasie trwania stanu epidemii wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. tarcza antykryzysowa 1.1 / uzupełnienie tarczy antykryzysowej).

 
Zgodnie z tzw. tarczą antykryzysową 1.1 / uzupełnieniem tzw. tarczy antykryzysowej (art. 31zy1):

  • w okresie stanu zagrożenia epidemicznego / stanu epidemii – nie stosuje się przepisów dotyczących uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do wskazanych w art. 55 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy – Prawo budowlane budynków;
  • wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie złożone przed dniem 18 kwietnia 2020 r., jeżeli nie wydano decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, traktuje się jako zawiadomienie o zakończeniu budowy;
  • termin do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy liczy się od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 18 kwietnia 2020 r. 

 
Przepis opisany powyżej obowiązuje od 18 kwietnia 2020 r.
 
Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym obostrzeń w czasie epidemii (§ 13 ust. 2 pkt 7) – określono kategorię spraw, które mogą być załatwiane przez urzędy administracji publicznej, w tym sprawy z zakresu procesu inwestycyjno-budowlanego:
ograniczone jest wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej, z zastrzeżeniem zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywateli, w tym administracji architektoniczno-budowlanej, tj. w zakresie wydawania:

  • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego;
  • decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na budowę;
  • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
  • decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. 

 
W kontekście nowych zasad dotyczących obostrzeń, poza opisanymi powyżej  kwestiami dotyczącymi procesu budowlanego, warto zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:
– wprowadzenie do odwołania ograniczenia funkcjonowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;
– określenie do odwołania nowych zasad ustalania liczby osób, które w jednym momencie mogą przebywać w placówce handlowej – 4 osoby na 1 stanowisko kasowe w placówkach handlowych do 100 m2 lub 1 osoba na 15 m2 w placówkach handlowych powyżej 100 m2 – z zachowaniem tzw. godzin dla seniorów od poniedziałku do piątku; 4 osoby na 1 stanowisko kasowe na stacjach paliw; 4 osoby na 1 stanowisko sprzedaży na straganach i targowiskach;
– wprowadzenie do odwołania obowiązku noszenia podczas zakupów rękawiczek jednorazowych;
– wprowadzenie do odwołania obowiązku dokonywania – co najmniej raz na godzinę – dezynfekcji stanowiska obsługi/stanowiska kasowego;
– w przypadku zakładów pracy – konieczność zapewnienia rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk i odległości 1,5 m między stanowiskami pracy (o ile to możliwe);
– w przypadku placówek pocztowych – maksymalna liczba osób przebywających w jednym momencie: 2 osoby na 1 stanowisko obsługi;
– wprowadzenie możliwości korzystania z terenów zielonych, z wyłączeniem ogrodów zoologicznych i placów zabawach;
– wprowadzenie możliwości zasłaniania twarzy przy wykorzystaniu także kasków ochronnych;
– wyłączenie konieczności zasłaniania twarzy podczas przebywania w lesie.
 
 
Nowy zasady dotyczące obostrzeń obowiązują od 20 kwietnia 2020 r. 
 
 
Treść ustawy dostępna jest tutaj: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000069501.pdf.
Treść rozporządzenia dostępna jest tutaj: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000069701.pdf.