WAŻNE: TERMIN ZŁOŻENIA PIERWSZEGO SPRAWOZDANIA O STOSOWANYCH TERMINACH ZAPŁATY ZA ROK 2021

Nowy obowiązek sprawozdawczy dla spółek nieruchomościowych

W związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2021 r. zmianami podatkowymi dotyczącymi spółek nieruchomościowych, na podmioty te został nałożony obowiązek złożenia sprawozdania o stosowanych w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Termin na złożenie takiego sprawozdania mija z dniem 31 stycznia 2021 r.

Sprawozdanie, poza danymi identyfikującymi podatnika, powinno zawierać informacje o:

  • Wartości świadczeń pieniężnych otrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie: nieprzekraczającym 30 dni, od 31 do 60 dni, od 61 do 120 dni, przekraczającym 120 dni – od dnia wystawienia faktury lub rachunku;
  • Wartości świadczeń pieniężnych spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie: nieprzekraczającym 30 dni, od 31 do 60 dni, od 61 do 120 dni, przekraczającym 120 dni – od dnia wystawienia faktury lub rachunku;
  • Wartości świadczeń pieniężnych w poprzednim roku nieotrzymanych w terminie określonym w umowie, wraz z procentowym udziałem tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń;
  • Wartość świadczeń pieniężnych w poprzednim roku niespełnionych w terminie określonym w umowie, wraz z procentowym udziałem tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń.

 

Sprawozdanie składa się przy wykorzystaniu udostępnionego przez ministra finansów formularza elektronicznego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ministerstwa Finansów.

Niezłożenie sprawozdania w terminie może wiązać się z nałożeniem na podatnika kary grzywny.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury składania sprawozdań można znaleźć tutaj: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-branzowe-obowiazki-sprawozdawcze/proc_125-sprawozdanie-o-terminach-zaplaty-w-transakcjach-handlowych.