Wzrost kosztów odbioru odpadów z nieruchomości komercyjnych – projekt ustawy

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

W projekcie zawarto przepisy, które umożliwią obniżenie kosztów funkcjonowania gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ich usprawnienie m.in.: 

 • podwyższenie maksymalnej stawki opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych (w ostatniej dostępnej wersji projektu było to ok. 23 zł za pojemnik/worek 120 l);
 • wprowadzenie przepisów umożliwiających złożenie oświadczenia o  wyłączeniu z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych;
 • umożliwienie właścicielom nieruchomości rekreacyjno-letniskowych rozliczania się z opłaty jak właściciele nieruchomości niezamieszkałych, czyli od pojemnika;
 • możliwość określenia przez ministra właściwego do spraw klimatu, w  drodze decyzji, odstępstwa dla poszczególnych gmin, w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zgodnie z przepisem art. 10 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98 w  sprawie odpadów;
 • podwyższenie kar za zaśmiecanie przestrzeni publicznej oraz gruntów polnych;
 • wprowadzenie sankcji w postaci administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie polegające na wykonywaniu obowiązku gospodarowania odpadami przez podmioty, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru;
 • zmiana w Kodeksie karnym – dodanie sankcji karnej za pozostawianie odpadów niebezpiecznych w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania – kara pozbawienia wolności od  6  miesięcy do lat 8;
 • wprowadzenie przepisów dot. zapewnienia przez gminy w pierwszej kolejności przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów zebranych selektywnie oraz odpadów powstających w procesie sortowania (w efekcie mniej odpadów powinno trafiać na składowiska, co zmniejszy koszty gminy związane z  zagospodarowaniem odebranych odpadów);
 • ponadto zawarto rozwiązania, które usprawnią funkcjonowanie instalacji przetwarzających odpady komunalne:
  • umożliwienie magazynowania odpadów pochodzących z  przetwarzania odpadów komunalnych, paliwa alternatywnego oraz odpadów przeznaczonych bezpośrednio do produkcji takiego paliwa przez okres 3 lat;
  • skrócenie czasu na podjęcie działalności objętej zezwoleniem z dwóch lat do roku.

Projekt zakłada, że ustawa wejdzie w życie w zasadniczym kształcie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Szersze informacje dotyczące przyjętego projektu dostępne są pod linkami:

https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-utrzymaniu-czystosci-i-porzadku-w-gminach-oraz-niektorych-innych-ustaw3

https://www.gov.pl/web/klimat/nowelizacja-ustawy-o-utrzymaniu-czystosci-i-porzadku-w-gminach-przyjeta-przez-rade-ministrow

Treść projektu dostępna jest here