ZAWIADOMIENIE Z DNIA 25 LISTOPADA 2022 R. O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA STOWARZYSZENIA POLSKA IZBA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NA DZIEŃ 5 GRUDNIA 2022 R.

Zarząd Stowarzyszenia Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa), wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz  rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla  m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000661238 („Stowarzyszenie PINK”), działając na podstawie § 13 ust. 2 statutu Stowarzyszenia PINK, niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 5 grudnia 2022 roku, godz. 16:15 w formie online, Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia PINK („Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
  3. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru przewodniczącego oraz protokolanta Walnego Zgromadzenia.
  4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia zmian do Statutu Stowarzyszenia PINK w zakresie kompetencji Walnego Zgromadzenia oraz Zarządu w odniesieniu do składek członkowskich.
  5. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia podstaw ustalenia wysokości oraz zasad dotyczących częstotliwości i sposobu uiszczania składek członkowskich.
  6. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia prognozy budżetu Stowarzyszenia PINK na 2023 rok.
  7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Członków Zarządu oraz Prezesa Zarządu.
  8. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej.
  9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W przypadku chęci wzięcia udziału w obradach Walnego Zgromadzenia i otrzymania linku do obrad Walnego Zgromadzenia, prosimy o kontakt z Ireneuszem Majewskim (ireneusz.majewski@stowarzyszeniepink.org.pl). Po uprzedniej weryfikacji statusu członka, zostanie Państwu przesłany link do obrad oraz udostępnione projekty uchwał.