ALERT: ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów na dzisiejszym posiedzeniu przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.

Projekt wprowadza zmiany m.in. w ustawie o rachunkowości oraz ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Poniżej najważniejsze rozwiązania zawarte w projekcie:

  • wprowadzenie obowiązku sporządzania przez emitentów sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności w jednym formacie elektronicznym, tj. XHTML;
  • dla pozostałych jednostek, stosujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, przyjęto rozwiązanie prowadzące do większego ujednolicenia formatów oraz zwiększenia użyteczności sprawozdań finansowych, jak również sprawozdań z działalności (możliwość automatycznego przeszukiwania dokumentu oraz porównania, analizowania i interpretowania danych);
  • wprowadzenie ułatwień dotyczących podpisywania sprawozdań finansowych:
    • możliwość podpisu sprawozdań przez co najmniej jednego członka tego organu wieloosobowego pod warunkiem uzyskania przez niego od pozostałych członków oświadczeń potwierdzających, że sprawozdanie spełnia wymagania przewidziane w  ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (w przypadku odmowy złożenia oświadczenia istnieje konieczność uzasadnienia odmowy złożenia takiego oświadczenia);
  • zmiany dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI).

Projekt zakłada, że ustawa wejdzie w życie w zasadniczej części po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Tekst projektu w wersji przyjętej przez Radę Ministrów nie jest jeszcze dostępny.

Informacje o projekcie przyjętym przez Radę Ministrów można znaleźć tutaj.