ALERT: zapowiedź zmian dotyczących rozwiązań podatkowych w ramach Polskiego Ładu

Do Sejmu wpłynął pakiet rozwiązań podatkowych stanowiących część Polskiego Ładu, który Rada Ministrów przyjęła na wczorajszym posiedzeniu.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zakłada m.in. następujące rozwiązania:

W zakresie ustawy PIT

 • podwyższenie do 30 000 zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników podatku dochodowego od osób fizycznych obliczających podatek według skali podatkowej;
 • podwyższenie do 120 000 zł progu dochodowego, rozpoczynającego drugi przedział dochodów, do których ma zastosowanie 32% stawka podatku;
 • wprowadzenie “ulgi dla klasy średniej” – będzie dotyczyć osób zatrudnionych na etacie osiągających roczne przychody z tych z umów o pracę w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł – dzięki tej uldze reforma ma być neutralna dla podatników zatrudnionych na umowę o pracę z dochodem ok. od 6 do 11 tys. zł miesięcznie;
 • obniżenie składki zdrowotnej dla ubezpieczonych stosujących opodatkowanie według jednolitej 19% stawki podatku – składka dla tej grupy ubezpieczonych będzie wynosiła 4,9% podstawy wymiaru;
 • zwiększenie atrakcyjności Polski jako miejsca przeniesienia rezydencji podatkowej:
  • wprowadzenie nowej ulgi tzw. ulgi na powrót – ulga polegać będzie na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów do wysokości 85 528 zł z pracy, umów zlecenia i działalności gospodarczej (opodatkowanej według skali, podatku liniowego albo ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych), będzie przysługiwać podatnikowi, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium RP i przez co najmniej 3 lata przed przeniesieniem do Polski miejsca zamieszkania posiadał nieprzerwanie miejsce zamieszkania w innym państwie;
  • atrakcyjna forma opodatkowania przychodów osiąganych ze źródeł położonych za granicą – regulacja dedykowana jest szczególnej grupie podatników zainteresowanych przeniesieniem miejsca zamieszkania (rezydencji podatkowej) na terytorium RP, którzy dysponują ponadprzeciętnym poziomem aktywów (tzw. High net worth individuals);
 • obowiązek prowadzenia ksiąg i ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przy użyciu programów komputerowych, a także obowiązku ich przesyłania w formie ustrukturyzowanej na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa, po zakończeniu roku podatkowego (obowiązek ten został odroczony w czasie od 2025/2026 r.);
 • zachęta podatkowa dla przedsiębiorców ponoszących koszty związane z produkcją próbną nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu, zwiększających przychody ze sprzedaży produktów, dokonujących zakupu robotów przemysłowych czy ponoszących koszty związane z nabyciem udziałów (akcji) – wprowadzenie rozwiązań w zakresie:
  • preferencji dla podatników inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne,
  • ulg dla podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej ponoszących koszty: w związku z zatrudnianiem wysoko kwalifikowanych pracowników przy działalności badawczo-rozwojowej (ulga na innowacyjnych pracowników), produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek (ulga na prototypy), na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów (ulga prowzrostowa);
 • zmiana przepisów dotyczących poboru podatku u źródła (WHT):
  • doprecyzowanie definicji rzeczywistego właściciela;
  • zawężenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego stosowania procedury poboru podatku u źródła (WHT refund);
  • doprecyzowanie kryterium należytej staranności;
  • rozszerzenie zakresu przedmiotowego opinii o stosowaniu zwolnienia na preferencje przewidziane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania (tj. obniżone stawki podatku u źródła lub zwolnienie z obowiązku poboru podatku u źródła);
  • wprowadzenie możliwości posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji;
  • aktualizacja przepisów karnych dotyczących WHT (KKS);
 • uproszczenie i porządkowanie przepisów o cenach transferowych (uproszczenie zasad podpisywania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych, nowe zwolnienia dokumentacyjne, wydłużenie terminu na przedłożenie dokumentacji cen transferowych, uproszczenie zasad dokonywania korekt cen transferowych, zmiana sankcji z KKS);
 • przypisanie pracodawcy przychodu w związku z nielegalnym zatrudnianiem pracownika lub niewykazaniem w prawidłowej wysokości przychodów ze stosunku pracy;
 • popularyzacja obrotu bezgotówkowego w Polsce:
  • ulga dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, którzy ponieśli w roku podatkowym wydatki związane z nabyciem terminala i obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego,
  • zobowiązanie przedsiębiorców do zapewnienia możliwości dokonywania płatności za pomocą bezgotówkowych instrumentów płatniczych;
  • ustanowienie górnego progu rozliczeń gotówkowych, po przekroczeniu którego konsument będzie zobowiązany do skorzystania z bezgotówkowych form płatności;
  • obniżenie górnego limitu rozliczeń gotówkowych między przedsiębiorcami;
  • przypisanie przedsiębiorcy przychodu w przypadku, gdy przedsiębiorca przyjmuje od konsumenta zapłatę gotówką, w sytuacji, gdy konsument jest zobowiązany do dokonania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego;
 • uszczelnienie systemu podatku dochodowego poprzez:
  • poszerzenie katalogu składników wykorzystywanych w prowadzonej działalności, których odpłatne zbycie po wycofaniu ich z działalności jest kwalifikowane w podatku dochodowym do przychodów z działalności;
  • zmiany w zakresie amortyzacji składników majątku nabytych przed rozpoczęciem ich wykorzystywania w działalności gospodarczej;
  • wyłączenie z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych.

W zakresie ustawy CIT

 • w zakresie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych:
  • rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do opodatkowania ryczałtem o spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne;
  • rezygnacja z konieczności ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych jako warunku stosowania przepisów o ryczałcie, z zachowaniem możliwości ich ponoszenia celem skorzystania z preferencyjnej stawki ryczałtu;
  • rezygnacja z warunku dotyczącego górnego limitu przychodów podatników opodatkowanych ryczałtem, a w konsekwencji również z domiaru zobowiązania podatkowego;
  • uelastycznienie terminów spłaty zobowiązania podatkowego w zakresie tzw. korekty wstępnej, a w niektórych przypadkach również zniesienie obowiązku zapłaty owego zobowiązania;
  • przesunięcie momentu opodatkowania dochodów z zysków zatrzymanych wypracowanych w okresie opodatkowania ryczałtem na czas ich faktycznej dystrybucji;
 • uproszczenie reguł związanych z powstawaniem i funkcjonowaniem podatkowych grup kapitałowych;
 • zmiana przepisów dotyczących poboru podatku u źródła (WHT):
  • doprecyzowanie definicji rzeczywistego właściciela;
  • zawężenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego stosowania procedury poboru podatku u źródła (WHT refund);
  • doprecyzowanie kryterium należytej staranności;
  • rozszerzeniu zakresu przedmiotowego opinii o stosowaniu zwolnienia na preferencje przewidziane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania (tj. obniżone stawki podatku u źródła lub zwolnienie z obowiązku poboru podatku u źródła);
  • wprowadzeniu możliwości posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji;
  • aktualizacja przepisów karnych dotyczących WHT (KKS);
 • wprowadzenie reżimu holdingowego, który opierać się będzie na zwolnieniu z CIT 95% kwoty dywidend otrzymywanych przez spółkę holdingową od spółek zależnych oraz pełne zwolnienie z CIT zysków ze zbycia udziałów lub akcji w spółkach zależnych;
 • przypisanie pracodawcy przychodu w związku z nielegalnym zatrudnianiem pracownika lub niewykazaniem w prawidłowej wysokości przychodów ze stosunku pracy;
 • uszczelnienie systemu podatku dochodowego poprzez:
  • doprecyzowanie i uszczelnienie przepisów odnoszących się do dochodów z Zagranicznej Jednostki Kontrolowanej (ZJK);
  • wprowadzenie podstawy do opodatkowania tzw. przerzucanych dochodów – nowy art. 24aa ustawy CIT, w celu wyeliminowania możliwości uzyskania korzyści podatkowej poprzez schematy podatkowe, których celem jest transfer dochodów to jurysdykcji o znikomej efektywnej stawce opodatkowania;
  • wprowadzenie przepisów ograniczających możliwości zaliczania do kosztów podatkowych sztucznych kosztów w związku z wypłatą świadczeń będących tzw. „ukrytą dywidendą”;
  • doprecyzowania kryterium zarządu na terytorium Polski w odniesieniu do podatników nieposiadających siedziby na terytorium RP;
 • wprowadzenie mechanizmu wspierającego przedsiębiorców będących podatnikami CIT w działaniach, których celem byłaby ich większa obecność na rynkach zagranicznych:
  • adresowany do rezydentów oraz do nierezydentów prowadzących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działalność poprzez położony w Polsce „zagraniczny zakład”;
  • podatnik ponoszący tzw. „kwalifikowane wydatki” na nabycie udziałów lub akcji zagranicznej spółki kapitałowej (spółki z o.o. lub akcyjnej), miałby prawo do pomniejszenia swojej podstawy opodatkowania o te wydatki w roku ich faktycznego poniesienia;
  • maksymalna wielkość takiego pomniejszenia nie mogłaby jednak w roku podatkowym przekroczyć kwoty odpowiadającej wartości 250.000 zł;
  • do „kwalifikowanych” wydatków na nabycie udziałów lub akcji zagranicznej spółki kapitałowej podlegałyby zaliczeniu wydatki na obsługę prawną transakcji nabycia udziałów lub akcji, w tym na ich wycenę (due diligence), odsetki, podatki bezpośrednio naliczane od tej transakcji oraz opłaty notarialne, sądowe i skarbowe;
  • do wydatków takich nie podlegałaby jednak zaliczeniu cena zapłacona przez podatnika za nabywane udziały (akcje) oraz koszty finansowania dłużnego związanego z takim nabyciem;
  • możliwość skorzystania z  odliczenia przysługiwałaby podatnikowi przy spełnieniu określonych warunków;
 • minimalny podatek dochodowy:
  • uchylenie w ustawie CIT art. 15e ograniczającego (limitującego) wysokość kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatnika na nabycie określonych usług lub praw niematerialnych i włączenie dotychczasowej regulacji w sposób odpowiedni do projektowanych przepisów definiujących minimalny podatek dochodowy (art. 24ca);
  • wprowadzeniu w ustawie CIT alternatywnej stawki minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 10% podstawy opodatkowania, skierowanej do podatników będących spółkami w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy CIT, podatkowych grup kapitałowych, a także (odpowiednio) podatników prowadzących działalność poprzez położony w Polsce zagraniczny zakład, którzy:
   • ponoszą straty ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo
   • wykazują określony niski wskaźnik dochodowości z działalności operacyjnej (tj. udział dochodów, określony zgodnie z art. 7 ust. 1, w przychodach stanowiący nie więcej niż 1%);
  • podstawa opodatkowania będzie, co do zasady, sumą określonych w przepisie wielkości, na którą mogą się składać:
   • 4% wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych;
   • poniesione na rzecz podmiotów powiązanych koszty finansowania dłużnego,
   • odroczony podatek dochodowy skutkujący zwiększeniem zysku brutto/zmniejszeniem straty netto,
   • poniesione na rzecz podmiotów powiązanych (podmiotów z państwa lub terytorium stosującego szkodliwą konkurencję podatkową) koszty nabycia określonych usług lub praw niematerialnych;
  • minimalny podatek dochodowy będzie się składał się z dwóch części:
   • 0,4% przychodów
   • 10% nadmiarowych płatności biernych do podmiotów powiązanych z grupy kapitałowej;
  • wartościami zmniejszającymi podstawę opodatkowania będą:
   • wszelkie odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 18, z wyłączeniem jednak pomniejszeń z art. 18f, przy jednoczesnym zastrzeżeniu odpowiedniego stosowania art. 27 ust. 4a;
   • dochody, które są uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a (działalność w PSI), u podatnika korzystającego ze zwolnień podatkowych, o których mowa w tych przepisach.
  • celem wprowadzanego rozwiązania jest ograniczenie stosowania przez podatników mechanizmów optymalizacji mogących skutkować zmniejszaniem zobowiązań podatkowych poprzez zaniżanie dochodu podatkowego;
  • wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego ma skutkować zwiększeniem dochodów budżetowych, m.in. z uwagi na wyeliminowanie zagranicznej luki CIT;

Projektowana data wejścia w życie ustawy to 1 stycznia 2022 roku.

Projekt został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

Treść projektu dostępna jest tutaj.