ALERT: zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

W dniu 21 sierpnia 2021 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 11 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

Ustawa przewiduje rozwiązania, których celem  jest  ograniczenie wzrostu kosztów gospodarowania odpadami.

Poniżej najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą:

  • ustalenie maksymalnej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczanej na podstawie metody „od ilości zużytej wody” w wysokości 7,8% dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe (ok. 150 zł);
  • podwyższenie maksymalnej stawki opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych do 1,3% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem (ok. 25 zł);
  • wprowadzenie ułatwienia dla samorządów:
    • możliwość rzadszego odbierania bioodpadów i niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich;
    • możliwość wydania przez Ministra, na wniosek gminy, decyzji na odstępstwo w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  • umożliwienie gminom dopłacania ze środków własnych do systemu gospodarowania odpadami – gminy będą mogły skorzystać z tego rozwiązania w szczególności, w sytuacjach nadzwyczajnych;
  • wprowadzenie możliwość obligatoryjnego objęcia gminnym systemem odbioru odpadów tych właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a  powstają odpady komunalne (zamiast pisemnej zgody na przystąpienie do zorganizowanego przez gminę systemu – jak to ma miejsce obecnie – właściciele nieruchomości zostaną automatycznie objęci tym systemem, choć będą mogli złożyć oświadczenie o wyłączeniu się z tego systemu).

Ustawa wejdzie w życie w zasadniczej części po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia – jak dotąd nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw.

 Treść ustawy dostępna jest tutaj.