Definicja budowli na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych niezgodna z Konstytucją.

Wyrokiem z dnia 4 lipca 2023 r. Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt SK 14/21) orzekł, że art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych definiujący budowlę jest niezgodny z konstytucją.

Zakwestionowany przepis stanowi, że budowla to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, z kolei budynek to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Jak wskazał Trybunał, przepis ten odwołuje się dwukrotnie do przepisów prawa budowlanego – przepisów niepodatkowych, co w efekcie powoduje, że podatnicy mogą nie wiedzieć, czy muszą dany obiekt budowlany opodatkować jako budowlę, czy nie.

Trybunał pokreślił również, że nie można określić, czy ustawa podatkowa odsyła jedynie do ustawy – Prawo budowlane, czy również do rozporządzeń, wydanych na podstawie prawa budowlane.

W ustnym uzasadnieniu wyroku TK pokreślił, że nie jest dopuszczalne regulowanie w ustawie niepodatkowej tak istotnych elementów konstrukcji prawnej podatków, jak jego przedmiot.

Trybunał odroczył jednocześnie utratę mocy obowiązującej definicji budowli o 18 miesięcy, co powoduje, że w ciągu 18 miesięcy ustawodawca musi uchwalić przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i wprowadzić nowe definicje budowli i budynku na potrzeby podatku od nieruchomości.

Na ten moment trudno ocenić, jak nowa definicja budowli, która będzie zaproponowana przez ustawodawcę wpłynie na wysokość zobowiązań podatkowych. Niemniej pewne jest, że ustawodawca musi zająć się tą kwestią w przeciągu najbliższych miesięcy.

Treść wyroku oraz komunikatu prasowego dostępne są tutaj.