Projekt ustawy o zmianie sposobu użytkowania niektórych budynków niemieszkalnych na budynki mieszkalne

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie sposobu użytkowania niektórych budynków niemieszkalnych na budynki mieszkalne.

Projektowana ustawa ma na celu wprowadzenie ułatwień w zakresie zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego lub handlu na mieszkalny związanej z koniecznością jego przebudowy.

Poniżej krótki opis rozwiązań zawartych w projekcie:

 • złagodzenie przepisów na potrzeby przekształceń obiektów będących przedmiotem projektowanej ustawy (czyli budynków biurowych lub handlu na mieszkalne) tak, aby każda przebudowa służąca regulowanej zmianie sposobu użytkowania (w tym przebudowa ścian zewnętrznych) nie wymagała ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia, z wyjątkiem elementów konstrukcyjnych budynku, jako kluczowych dla bezpieczeństwa użytkowników;
 • ułatwienia przekształcania budynków biurowych oraz handlu na budynki mieszkalne nie będą miały zastosowania do budynków i obszarów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków.
 • powyższe rozwiązania będzie można stosować przez okres 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy, tj. przez czas związany z reagowaniem na skutki pandemii oraz sytuacją na Ukrainie;
 • w zakresie planowania przestrzennego ułatwieniem dla zmiany sposobu użytkowania budynków biurowych na mieszkalne, ale także dla lokalizacji inwestycji mieszkaniowych na terenach po niewykorzystywanych budynkach biurowych i wielkopowierzchniowych obiektach handlowych, będzie umożliwienie realizacji tych inwestycji z wykorzystaniem narzędzi wprowadzonych specustawą mieszkaniową:
  • inwestycję mieszkaniową lub inwestycję towarzyszącą realizuje się niezależnie od istnienia lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pod warunkiem, że nie jest sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zaś warunek niesprzeczności ze studium nie dotyczy terenów, które w przeszłości były wykorzystywane jako tereny kolejowe, wojskowe, produkcyjne lub usług pocztowych, a obecnie funkcje te nie są na tych terenach realizowane;
  • w projekcie ustawy proponuje się rozszerzenie wyjątku o tereny, na których są zlokalizowane budynki biurowe lub obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;
  • zgodnie z przepisami specustawy mieszkaniowej tereny te muszą być wyposażone w niezbędną infrastrukturę i spełniać określone w ustawie standardy urbanistyczne;
  • dodanie nowego przepisu, który będzie wskazywał wymóg zawiadomienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zmianie sposobu użytkowania budynku w trybie przewidzianym projektowaną ustawą.
  • w specustawie mieszkaniowej proponuje się także, aby w przypadku skorzystania z wyżej opisanej możliwości, inwestor był zobowiązany do przedstawienia gminie oferty zakupu lokali mieszkalnych, budynków mieszkalnych jednorodzinnych odpowiadających powierzchnią co najmniej 5% łącznej powierzchni lokali mieszkalnych, budynków mieszkalnych jednorodzinnych i innych powierzchni mieszkalnych utworzonych w ramach inwestycji;
 • dwuletni termin obowiązywania przedmiotowej ustawy nie dotyczy zmian wprowadzanych w specustawie mieszkaniowej – projektowana zmiana będzie obowiązywała do czasu utraty mocy przez specustawę mieszkaniową, z uwagi na toczące się równolegle prace nad reformą systemu planowania przestrzennego.

Projekt zakłada, że ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt został skierowany do rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą.

Treść projektu dostępna jest here.