Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych

W dniu 10 marca 2022 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych.

Projekt przewiduje między innymi następujące rozwiązania:

 • w ramach uproszczenia obowiązku sprawozdawczego o praktykach płatniczych:
  • wyłączenie ze sprawozdań świadczeń przedawnionych;
  • wyłączenie ze sprawozdań świadczeń pomiędzy spółkami w ramach jednej grupy kapitałowej;
  • zwolnienie z obowiązku sprawozdawczego spółek wchodzących w skład podatkowych grup kapitałowych;
  • wydłużenie terminu na złożenie sprawozdania z 31 stycznia na 30 kwietnia;
 • w ramach doprecyzowania i uregulowania kwestii dotyczących obowiązku sprawozdawczego o praktykach płatniczych:
  • uregulowanie, iż w przypadku spółek komandytowych obowiązek sprawozdawczy za spółkę ma komplementariusz prowadzący sprawy spółki;
  • zmiana sposobu sprawozdawania świadczeń spełnionych i otrzymanych (wykazywanie w sprawozdaniu wartości świadczeń pieniężnych otrzymanych/spełnionych w odniesieniu do terminów umownych, a gdy termin umowny będzie niezgodny z ustawowym w odniesieniu do maksymalnego terminu ustawowego, zamiast w terminach liczonych od dnia wystawienia faktury);
  • zmiana sposobu raportowania wartości świadczeń pieniężnych nieotrzymanych i niespełnionych – wykazywanie z podaniem terminu opóźnienia – w ramach określonych przedziałów;
 • w ramach poprawy efektywności postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania ze spełnianiem świadczeń pieniężnych i uelastycznienie modelu karania:
  • zmiana zasad karania za nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez wprowadzenie uznaniowości Prezesa UOKiK przy wymiarze kary, wraz ze wskazaniem przesłanek/dyrektyw wymiaru kary oraz modyfikację wzoru, według którego będzie liczona maksymalna kara za nadmierne opóźnienie ze spełnianiem świadczeń pieniężnych (maksymalna wysokość wymierzanych kar nadal będzie uzależniona od wartości zatorów);
  • wprowadzenie instytucji tzw. wezwań miękkich – Prezes UOKiK, bez wszczynania postępowania, będzie mógł wystąpić do przedsiębiorcy w sprawach z zakresu nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych;
  • wyłączenie opóźnień w ramach grup kapitałowych z zakresu postępowań w sprawie nadmiernych opóźnień;
 • pozostałe zmiany:
  • nałożenie obowiązku składania oświadczenia o swoim statusie na wszystkich dużych przedsiębiorców  (obecnie tylko duzi przedsiębiorcy będący dłużnikami) – proponuje się, aby oświadczenie było składane raz w danej relacji biznesowej, a aktualizacja byłaby wymagana w przypadku zmiany statusu;
  • wprowadzenie nieważności zastrzeżenia umownego zakazującego wierzycielowi zbywania wierzytelności.

Projekt zakłada, że ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 Projekt został skierowany do konsultacji publicznych, które potrwają do 9 kwietnia 2022 roku.

Treść projektu dostępna jest here.