Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE) i zmiany w megaustawie- konsultacje publiczne

Na pakiet zmian w ramach Prawa komunikacji elektronicznej, który – w większości – implementuje do polskiego porządku prawnego EKŁE składają się dwa projekty:

projekt ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej (projektowana ustawa zastąpi obecnie obowiązującą ustawę – Prawo telekomunikacyjne);

projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej, ten projekt wprowadza zmiany m.in. w tzw. Megaustawie.

Procedowane projekty znajdują się na etapie konsultacji publicznych, które potrwają do dnia 28 sierpnia 2020 r.

Z punktu widzenia Członków PINK istotne mogą być następujące zagadnienia:

kwestia odpłatności za dostęp przedsiębiorców telekomunikacyjnych do infrastruktury teletechnicznej w budynkach (projektowana ustawa zakłada wprowadzenie takiego przepisu, zgodnie z którym nawet otrzymanie zwrotu uzasadnionych kosztów może być utrudnione);

kwestie proceduralne (nadal nie eliminuje się przepisów, które zobowiązują właścicieli do aktywności, nawet nieuzasadnionej, i stawiają ich w niekorzystnej wobec przedsiębiorców telekomunikacyjnych sytuacji);

zmienia się definicje w ten sposób, że dostęp może obejmować także inne elementy infrastruktury, np. dachy, co może istotnie ograniczyć prawo właścicieli i zarządców do dysponowania tymi częściami nieruchomości. PINK przygotwuje stanowisko, które po konsultacji z zespołami roboczymi PINK zostanie wysłane do projektodawcy.

W projektowanych zmianach do tzw. Megaustawy (ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych) zakłada się modyfikację definicji „infrastruktury technicznej”:

zgodnie z projektem, infrastrukturę techniczną stanowić będzie każdy element infrastruktury lub sieci, który może służyć do umieszczenia w nim lub na nim elementów sieci telekomunikacyjnej lub infrastruktury telekomunikacyjnej, nie stając się jednocześnie aktywnym elementem tej sieci telekomunikacyjnej, taki jak rurociągi, kanalizacja, maszty, kanały, komory, studzienki, szafki, budynki i wejścia do budynków, instalacje antenowe, antenowe konstrukcje wsporcze, wieże i słupy z wyłączeniem:

kabli, w tym włókien światłowodowych,

elementów sieci wykorzystywanych do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,

kanałów technologicznych;

projektowana zmiana ma na celu, zgodnie z uzasadnieniem, wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych związanych z elementami infrastruktury technicznej;

dodatkowo, nowa definicja implementuje do polskiego porządku prawnego przepisy Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej, zgodnie z którym budynki/wejścia do budynków, okablowanie budynków, anteny, wieże i inne konstrukcje wsporcze, kanały, przewody, maszty, studzienki i szafki stanowią elementy urządzeń towarzyszących związanych z siecią łączności elektronicznej lub usługami łączności elektronicznej, które umożliwiają lub wspierają dostarczanie usług za pośrednictwem tych sieci lub usług.

Projektuje się także, aby przepisy dotyczące obowiązków właścicieli/użytkowników wieczystych/zarządców nieruchomości w zakresie dostępu kształtowały się w następujący sposób:

właściciel, użytkownik wieczysty, zarządca nieruchomości będzie zobowiązany do zapewnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego dostępu do nieruchomości, w tym do budynku, polegający na:

umożliwieniu doprowadzenia szybkiej sieci telekomunikacyjnej wraz z powiązanymi zasobami aż do miejsca dostępu;

umożliwieniu doprowadzenia szybkiej sieci telekomunikacyjnej wraz z powiązanymi zasobami dalej niż do miejsca dostępu, jeżeli elementy tej sieci wraz z powiązanymi zasobami zostaną umieszczone w istniejącej wewnątrzbudynkowej infrastrukturze technicznej, a jeżeli brak jest takiej dostępnej infrastruktury, to wówczas gdy:

wynika to z potrzeby użytkownika końcowego;

przedsiębiorca telekomunikacyjny wykona wewnątrzbudynkową infrastrukturę techniczną przystosowaną do umieszczenia w niej lub na niej dodatkowych elementów sieci telekomunikacyjnej oraz powiązanych zasobów także przez innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych;

umożliwieniu korzystania z miejsca dostępu;

umożliwieniu utrzymywania, eksploatacji, przebudowy lub remontu elementów szybkiej sieci telekomunikacyjnej oraz powiązanych zasobów będących własnością tego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego;

umożliwieniu wejścia na teren nieruchomości, w tym do budynku, w zakresie niezbędnym do korzystania z dostępu

– w zakresie, w jakim ma to służyć dostarczaniu usług szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30Mb/s wyłącznie w budynku na tej nieruchomości;

wewnątrzbudynkowa infrastruktura techniczna uznana będzie za niedostępną, w szczególności, gdy:

jej właściciel nie podejmuje negocjacji z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym w sprawie dostępu do tej infrastruktury;

jej właściciel odmawia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu dostępu do tej infrastruktury;

oferowane warunki dostępu do tej infrastruktury są dyskryminujące lub uniemożliwiają oferowanie konkurencyjnych warunków świadczenia usług;

jej wykorzystanie jest technicznie niewykonalne.

W trakcie roboczego spotkania PINK z przedstawicielami Ministerstwa Cyfryzacji przedyskutowany został temat nowelizacji ww. przepisów, a także aktualnie pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych na gruncie tzw. Megaustawy. PINK aktualnie pracuje nad stanowiskiem, które zgłoszone będzie w toku konsultacji publicznych.

Projekt dostępny jest na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12336502/12703309/12703310/dokument457040.pdf a przepisy wprowadzające: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12336501/12703245/12703246/dokument457018.pdf.