FIRMY INWESTUJĄCE W NAJEM NIERUCHOMOŚCI / REAL ESTATE INVESTMENT TRUST – aktualny status prac – pierwsze spotkanie międzyresortowego zespołu z udziałem PINK

W listopadzie 2020 roku Minister Finansów oficjalnie zapowiedział powrót do prac nad regulacjami dotyczącymi firm inwestujących w najem nieruchomości (REIT).

Co istotne, w przeciwieństwie do rozwiązań zaproponowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i  Technologii w 2018 roku projekcie ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości, obecnie zakłada się uwzględnienie nieruchomości komercyjnych w  ramach funkcjonowania podmiotów typu REIT.

Formalnie prace nad stworzeniem odpowiednich regulacji rozpoczęły się od powołania przez Premiera w dniu 27 kwietnia 2021 r. Międzyresortowego Zespołu do opracowania regulacji dotyczących podmiotów inwestujących w najem nieruchomości. Przewodniczącą tego Zespołu została p. Anna Kornecka, wiceminister rozwoju, pracy i technologii odpowiedzialna również za budownictwo, mieszkalnictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. W skład Zespołu weszli również między innymi:  wiceministrowie finansów Piotr Patkowski i Jan Sarnowski, szefowa BGK Beata Daszyńska Muzyczka, prezes GPW Marek Dietl, prezes NBP Adam Glapiński, szef PFR Paweł Borys, wiceprzewodniczący KNF Rafał Mikusiński, prezes UOKiK Tomasz Chróstny oraz profesor Marek Wierzbowski  Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie PINK zostało wymienione jako ekspert Zespołu obok: Stowarzyszenia REIT Polska, PFR Nieruchomości, PZFD, Konfederacji Lewiatan, KPMG, Fundacji Rynku Najmu i Stowarzyszenia Law4Growth.

Jednostką odpowiedzialną merytorycznie za obsługę Zespołu jest Departament Mieszkalnictwa w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

Z aktualnych zapowiedzi wynika, że wstępne założenia przepisów mają zostać przedstawione do końca września 2021 r. Pierwsze spotkanie zespołu, w którym eksperci PINK będą uczestniczyć odbędzie się w dniu 26 lipca 2021.

Główne wnioski płynące z dotychczasowych publikacji prasowych na temat REITów przedstawiają się następująco:

 • Komisja Nadzoru Finansowego pozytywnie ocenia zapowiedź prac nad odpowiednimi regulacjami – inwestowanie na rynku nieruchomości poprzez wyspecjalizowane podmioty jest bezpieczniejsze niż bezpośrednie inwestowanie przez prywatnych inwestorów – na dalszym etapie prac Komisja Nadzoru Finansowego zaproponuje wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń nadzorczych związanych z działalnością podmiotów typu REIT;
 • w ocenie Giełdy Papierów Wartościowych, instrumenty finansowe typu REIT na polskim rynku kapitałowym mają bardzo duży potencjał, a wprowadzenie odpowiednich regulacji przyczyni się do dalszego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce i umożliwi inwestorom indywidualnym budowanie oszczędności długoterminowych;
 • Konfederacja Lewiatan wskazuje na „wiele pozytywnych możliwości” dla gospodarki i obywateli wynikających z wprowadzenia REITów;
 • argumenty analogiczne do powyższych podnoszą także przedstawiciele resortu rozwoju, pracy i technologii, wskazując, że wprowadzenia regulacji prawnych dotyczących REITów przyczyni się do pobudzenia obywateli do inwestowania w rynek nieruchomości, który jest obecnie stabilnym i dobrym miejscem do lokowania środków;
 • do propozycji uregulowania działalności podmiotów typu REIT odnosiły się także firmy doradcze, wskazujące na rozszerzenie dzięki temu możliwości inwestowania oszczędności zgromadzonych przez Polaków;
 • zastrzeżenia co do podjętej w ramach Rady Ministrów inicjatywy ponownego uregulowania firm inwestujących w najem nieruchomości wyraził Narodowy Bank Polski – w ocenie banku centralnego – inwestowanie w podmioty typu REIT zwiększy ryzyko stabilności dla sektora finansowego, zaś w odniesieniu do nieruchomości mieszkalnych przyczyni się do dalszego wzrostu cen.

Stowarzyszenie PINK, od momentu kiedy tylko temat uregulowania działalności podmiotów typu REIT powrócił do przestrzeni publicznej, aktywnie uczestniczy w działaniach podejmowanych przez decydentów.

Należy podkreślić, że wypowiedzi Członków Zarządu PINK cytowane były w większości artykułów dotyczących prac nad regulacjami związanymi z REIT. Wielokrotnie wskazywaliśmy, jak potrzebne są tego rodzaju przepisy a także to, że istotą działalności podmiotów typu RIT jest udział inwestorów w dochodach z najmu nieruchomości. 

Wspólnie ze Stowarzyszeniem REIT-Polska wystosowaliśmy do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii pismo, w którym zaprezentowaliśmy założenia, na których opierać się powinny opracowywane regulacje.

W przygotowanym przez obie organizacje dokumencie wskazaliśmy na m.in. następujące obszary:

 • propozycja definicji podmiotów typu REIT;
 • kryteria REITów, w tym wymogi funkcjonowania podmiotów typu REIT;
 • zasady dotyczące wypłaty dywidendy;
 • nadzór rynkowy nad działalnością podmiotów typu REIT;
 • konieczność uregulowania sposobu zarządzania podmiotami typu REIT.

Przedmiotowy dokument zawierał również kompleksowy materiał kierunkowych i wstępnych propozycji dotyczących opodatkowania działalności podmiotów typu REIT.

W ramach bieżącej działalności PINK monitoruje wszelkie pojawiające się informacje dotyczące prac nad REITami, a także udziela komentarzy i innych wypowiedzi medialnych dotyczących tego obszaru.

Jesteśmy także w stałym roboczym kontakcie z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii. Wyraziliśmy także swoją gotowość zarówno do wzięcia udziału w pracach Zespołu z głosem doradczym i eksperckim, zwłaszcza ze wsparciem firm członkowskich, jak i do merytorycznego wsparcia resortu w pracach nad stworzeniem konkretnych regulacji prawnych.