Informacja dotycząca ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

W dniu 13 listopada 2020 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.

 

Najważniejsze rozwiązania, które wprowadza ustawa:

 

 • zmniejszenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych umożliwiającej aplikowanie do programu (z 2% do 1% lub 20 budynków) oraz jednorazowe zniesienie tego limitu, w sytuacji gdy wcześniej gmina zawarła co najmniej jedno porozumienie;
 • skrócenie z 10 lat do 5 lat okres po zakończeniu porozumienia dla zobowiązań dotyczących obowiązku beneficjenta w zakresie:
  • zwrotu odpowiedniej części wartości przedsięwzięcia w przypadku sprzedaży budynku,
  • przestrzegania warunków umowy,
  • przechowywania treści porozumienia przez gminę i właściwego ministra oraz utrzymywania przez gminę efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych;
 • powstanie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) w celu gromadzenia jednolitych, ustandaryzowanych i spójnych danych dotyczących budynków i lokali oraz eksploatowanych w nich:
  • źródeł ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej,
  • źródeł energii elektrycznej,
  • spalania paliw, w rozumieniu art. 157a ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo ochrony środowiska, o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW.
 • powstanie Funduszu Ekologicznego Poręczeń i Gwarancji, z którego będą udzielane gwarancje lub poręczenia spłaty kredytów i pożyczek na projekty ekologiczne.

 

Treść ustawy dostępna jest tutaj: http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/574_u/$file/574_u.pdf.

 

Przepisy ustawy wchodzą w życie po 30 dniach od dnia ogłoszeniaz wyjątkiem przepisów odnoszących się do utworzenia i funkcjonowania CEEB, których wejście w życie następować będzie z dniem wdrożenia stosownych rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie tej ewidencji, określonych w komunikacie ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego tego ministra.