Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.

Poniżej krótki opis rozwiązań przewidzianych w projekcie:

 • zmiana zasady ustalania ceny nieruchomości gruntowej zbywanej na rzecz użytkownika wieczystego:
  • cena nieruchomości nabywanej przez użytkownika wieczystego w drodze umowy cywilnoprawnej, będzie ustalana jako co najmniej dwudziestokrotność dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste;
  • dla zapewnienia aktualnej wartości gruntu, na której oparta będzie jego cena przewidziano możliwość sporządzenia wyceny;
  • w zależności od obowiązującej stawki procentowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, określonej stosownie do wskazanego w umowie celu (0,3%, 1%, 2%, 3% lub wyższa), użytkownik zapłaci za własność gruntu odpowiednio równowartość 6%, 20%, 40%, 60% lub więcej wartości rynkowej gruntu, ale nie więcej niż ta wartość;
  • cena gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa zostanie określona ustawowo i wyniesie 20-krotność dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego – w przypadku płatności jednorazowej;
  • użytkownicy wieczyści gruntów Skarbu Państwa, którzy wybiorą płatność ratalną zapłacą natomiast równowartość 25 opłat rocznych;
  • samorządy będą mogły przyjąć tę samą zasadę lub negocjować cenę z nabywcą – cena gruntu zbywanego przez jednostkę samorządu terytorialnego nie będzie mogła również przekroczyć rynkowej wartości gruntu;
  • dla zapewnienia zgodności tej zasady z regułami udzielania pomocy publicznej korzyść przedsiębiorcy obejmujące różnicę pomiędzy wartością rynkową gruntu i ustaloną ceną, będzie mogła zostać rozliczona w ramach limitu pomocy de minimis;
  • dotychczasowy użytkownik wieczysty będzie miał możliwość oceny zasadności wystąpienia z roszczeniem o zawarcie umowy w okolicznościach danej sprawy, uzależniając decyzję o złożeniu wniosku o nabycie od aktualnych możliwości finansowych, albo zamiarów inwestycyjnych;
 • przyznanie użytkownikom wieczystym gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa roszczenia o nabycie prawa własności gruntu:
  • spod roszczenia wyłączone zostaną grunty:
   • niezabudowane;
   • wykorzystywane na prowadzenie ogrodów działkowych;
   • pozostające w użytkowaniu wieczystym portów i przystani morskich;
   • oddane w użytkowanie wieczyste w okresie 10 lat poprzedzających zgłoszenie roszczenia;
   • w odniesieniu do których użytkownik wieczysty nie wykonał zobowiązań określonych w umowie użytkowania wieczystego;
   • w stosunku do których toczy się postępowanie o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego.

Ustawa miałaby wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt nie został skierowany do konsultacji publicznych. Do 12 grudnia 2022 r. potrwają uzgodnienia międzyresortowe projektu.

Treść projektu dostępna jest tutaj.