PINK na bieżąco analizuje pojawiające się projekty dokumentów.

W projekcie tzw. tarczy antykryzysowej proponuje się wprowadzenie takich rozwiązań jak m.in.:

 

ROZWIĄZANIA POMOCOWE

 • częściowe zniesienie ograniczenia handlu w niedziele – w odniesieniu do czynności polegających na rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów pierwszej potrzeb

 • wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym w odniesieniu do najemców powierzchni handlowych w obiektach handlowych powyżej 2000 m2 – obniżeniu o 90% ulega czynsz najmu za okres zaprzestania lub ograniczenia prowadzenia działalności;

 • dofinansowanie do wynagrodzeń pracowniczych (do 50% minimalnego wynagrodzenia [2600 zł] i do 40% przeciętnego wynagrodzenia za pracę [5368 zł]) – w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu dla pracownika (o 20% czasu pracy / zmniejszenie do 0,5 etatu pracownika) – warunki: spadek obrotów gospodarczych o nie mniej niż 15% (w porównaniu z dowolnymi dwoma kolejnymi miesiącami w 2020 r.) lub 20% (w porównaniu do miesiąca poprzedniego);

 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń i należnych składek ZUS dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (wysokość wsparcia uzależniona jest od spadku obrotów);

 • określenie możliwości przyznania mikroprzedsiębiorcy przez starostę niskooprocentowanej pożyczki w wysokości 5.000 zł; 

 • jednorazowe świadczenie z tytułu przestoju ekonomicznego w maksymalnej wysokości do 80% minimalnego wynagrodzenia;

 • przyznanie możliwości korzystania z zasiłku opiekuńczego przez osoby opiekujące się niepełnosprawnymi;

 • wprowadzenie nowych zasad elastycznego czasu pracy, w tym w zakresie możliwości polecania pracownikom pracy w godzinach nadliczbowych;

 • wprowadzenie możliwości obniżenia dochodu uzyskanego w 2019 r. o stratę poniesioną w 2020 r. o kwotę nie większą niż 5.000.000 złotych;

 • wprowadzenie możliwości odbycia posiedzenia zarządu / rady nadzorczej spółki za pomocą środków porozumiewania się na odległość;

 

KWESTIE PODATKOWE

 • odroczenie do dnia 20 lipca 2020 r. terminu płatności tzw. minimalnego podatku od budynków za miesiące marzec-maj 2020 r., o ile firma zobowiązana do zapłacenia podatku odnotowała przychody niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca w poprzednim roku podatkowym;

 • odroczenie do dnia 30 czerwca 2020 r. opłat z tytułu użytkowania wieczystego i opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność;

 • odroczenie do dnia 1 stycznia 2021 r. wejścia w życie podatku od sprzedaży detalicznej.

 

OBCIĄŻENIA REGULACYJNE

 • czasowe odroczenie: składania nowego JPK_VAT (do 1 lipca), wdrożenia PPK (do 1 października), złożenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (do 13 lipca), złożenia informacji o cenach transferowych (do 30 września)

 

FUNKCJONOWANIE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 • ograniczenie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i wstrzymanie/zawieszenie terminów procesowych

Najprawdopodobniej w piątek 27 marca 2020 r. projektem ustawy zajmie się Sejm. Projektowane przepisy miałyby wejść w życie najpóźniej z dniem 1 kwietnia 2020 r.