RAPORT PINK: problematyka przepisów regulujących kwestie związane z podatkiem u źródła (WHT)

Szczegółowe omówienie problematyki przepisów WHT w tym orzecznictwa TSUE oraz sądów krajowych a także rozwiązań legislacyjnych i praktyki dotyczących zasad poboru WHT w wybranych państwach UE.