Pomoc KE dla dużych firm – bez wsparcia dla przedsiębiorców z branży nieruchomości

Komisja Europejska zatwierdziła pomoc przewidzianą w Tarczy finansowej dla dużych firm – bez wsparcia dla przedsiębiorców z branży nieruchomości komercyjnych

 

Pod koniec maja 2020 r. Komisja Europejska zatwierdziła zaproponowany przez Polskę program pomocowy dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców, wchodzący w skład tzw. tarczy finansowej.

 

Łączna kwota kredytów przewidzianych w ramach programu wynosi 10 miliardów złotych.

 

Program kredytów subsydiowanych ma na celu poprawę dostępu do płynności dla firm, które zostały poważnie dotknięte skutkami pandemii, co pomoże im zachować ciągłość działalności, uruchomić inwestycje i utrzymać zatrudnienie.

 

Z programu będą mogli skorzystać:

 

  • duże przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 249 pracowników (na dzień 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem tych, których roczne obroty w 2019 r. wynosiły powyżej 50 mln euro, a bilans za 2019 r. wynosił powyżej 43 mln euro;

  • mali i średni przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 150 pracowników (na dzień 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem tych, których roczne obroty w 2019 r. wynosiły powyżej 100 mln euro, pod warunkiem, że ich luka finansowa w ramach prognoz finansowych przekracza 3,5 mln złotych, a przedsięwzięcie wyczerpało maksymalne możliwości finansowania programu Polskiego Funduszu Rozwoju „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla MŚP” i / lub ich finansowanie dotyczy Programu sektorowego w związku z epidemią Covid-19 w postaci np. programu finansowania dotyczącego technologii medycznych.

 

Łączna kwota kredytów dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć 1 miliarda złotych, a w żadnym wypadku nie może przekroczyć:

 

  • dwukrotności rocznych wypłat dla pracowników (w tym opłat socjalnych, a także kosztów personelu pracującego na terenie przedsiębiorstwa, ale formalnie niezatrudnionego przez przedsiębiorcę) w 2019 r. lub ostatnim dostępnym roku. W przypadku firm utworzonych od 1 stycznia 2019 r. maksymalna kwota kredytu nie może przekraczać szacowanego rocznego rachunku płac na pierwsze dwa lata działalności; lub

  • 25% całkowitego obrotu beneficjenta w 2019 r.; lub

  • w oparciu o samocertyfikację przez beneficjenta jego potrzeb w zakresie płynności kwota pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia potrzeb w zakresie płynności od momentu przyznania na kolejne 18 miesięcy dla MŚP i na następne 12 miesięcy dla dużych przedsiębiorstw.

 

Przewidziana w zatwierdzonym przez Komisję Europejską pomoc nie będzie dostępna m.in. dla następujących sektorów/branż:

 

  • instytucji kredytowych/pożyczkowych i innych podmiotów działających na rynku finansowym;

  • producentów i dostawców usług, których działalność może prowadzić do ograniczenia praw i wolności człowieka;

  • przedsiębiorców działających na rynku nieruchomości komercyjnych i deweloperskim.

 

Program zgłoszony przez Polskę spełnia obowiązujące obecnie wymogi dotyczące mechanizmów wsparcia, w tym: (i) wysokość subsydiowanych kredytów dla każdej firmy jest ograniczona wielkością jej potrzeb w zakresie inwestycji lub kapitału obrotowego w przewidywalnej przyszłości, (ii) kredyty mają ograniczoną wysokość i termin zapadalności (cztery lata), (iii) zostaną przyznane nie później niż do końca bieżącego roku oraz (iv) przewidują odpowiednie wynagrodzenie dla państwa polskiego.

 

W ocenie Komisji zaproponowany program jest konieczny, właściwy i proporcjonalny, a zatem spełnia określone w przepisach i w tymczasowych ramach pomocy państwa wymogi.

 

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202023/286143_2160938_122_2.pdf.