Ministerstwo Sprawiedliwości nie zmienia stanowiska w kwestii uregulowania tzw. zgód właścicielskich.

Stowarzyszenie PINK kontynuuje działania na rzecz rozwiązania problemów związanych z udzielaniem tzw. zgód właścicielskich na podział lub łączenie nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste w znaczeniu wieczystoksięgowym oraz geodezyjnym, która to kwestia, stanowi jeden z najistotniejszych problemów z jakimi borykają się użytkownicy wieczyści w sektorze nieruchomości komercyjnych.

W ocenie Stowarzyszenia PINK, niezbędne jest uregulowanie trybu uzyskiwania tzw. zgód właścicielskich, bowiem obecna praktyka organów administracji publicznej  będących właścicieli gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste nierzadko sprowadza się do tego, iż, bez podania przyczyny odmawiają użytkownikom wieczystym wyrażenia zgody na dokonanie podziału lub połączenia nieruchomości albo też nie ustosunkowują się do  wniosku o wyrażenie zgody, co w istocie stanowi radykalne ograniczenie uprawnień użytkowników wieczystych do rozporządzania swoim prawem i do racjonalnego zagospodarowania nieruchomości. To zaś wiąże się często z wymiernymi szkodami, jakie powstają po stronie użytkowników wieczystych.

Poniżej przedstawiamy skrótowy opis korespondencji prowadzonej w tej kwestii z Ministerstwem Sprawiedliwości i Ministerstwem Rozwoju i Technologii:

  • Pismem z dnia 2 sierpnia 2021 roku Stowarzyszenie PINK zwróciło się do Ministerstwa Sprawiedliwości z propozycją zmiany przepisów w związku z problemami dotyczącymi uzyskiwania zgód właścicielskich w odniesieniu do podziału i łączenia nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste. W piśmie przedstawione zostały konsekwencje, jakie niosą za sobą dla rynku nieruchomości komercyjnych nieuzasadnione odmowy udzielenia zgody na podział nieruchomości albo brak odpowiedzi na wniosek o wyrażenie zgody. Stowarzyszenie PINK wskazało na konieczność dokonania konkretnych zmian w ustawie o księgach wieczystych i hipotece (m.in. wprowadzenie regulacji, która wprost uzależniałaby podział oraz połączenie nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste w jedną księgę wieczystą od zgody właściciela nieruchomości oraz wprowadzenie rozwiązania w postaci zamkniętego katalogu przesłanek, w oparciu o które możliwa byłaby odmowa udzielenia zgody na podział lub połączenie w znaczeniu wieczystoksięgowym) oraz doprecyzowania przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (doprecyzowanie przepisu tak, by wprost wskazywał, iż uzyskanie zgody właściciela na podział geodezyjny nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste nie jest konieczne). Pismo dostępne TUTAJ.
  • W odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia PINK – Ministerstwo Sprawiedliwości – pismem z dnia 30 sierpnia 2021 roku poinformowało, że wprowadzenie rozwiązań proponowanych przez PINK prowadziłoby do ograniczenia i osłabienia prawa własności. W ocenie Ministerstwa, brak jest konieczności podjęcia prac legislacyjnych w zakresie ustawy o księgach wieczystych i hipotece w postulowanym przez Stowarzyszenie PINK zakresie.  W odniesieniu do propozycji zmian w ustawie o gospodarce nieruchomości, Ministerstwo wskazało, że nie dostrzega potrzeby zmian legislacyjnych, odwołując się do instytucji ponaglenia, obecnej na gruncie postępowania administracyjnego i wskazało tę instytucję jako rozwiązanie problemów. Odpowiedź dostępna TUTAJ.
  • Pismem z dnia 17 grudnia 2021 roku  Stowarzyszenie PINK zwróciło się do Ministerstwa Sprawiedliwości, przedstawiając praktyczne problemy związane z wykonywaniem prawa użytkowania wieczystego, podkreślając także konsekwencje bezczynności organów w zakresie udzielenia zgody użytkownikom wieczystym dla podmiotów sektora nieruchomości komercyjnych. Pismo dostępne TUTAJ.
  • W odpowiedzi z dnia 19 stycznia 2022 roku, Ministerstwo Sprawiedliwości wymijająco wskazało, że obecnie obowiązujące regulacje zawarte w ustawie o wieczystych i hipotece oraz w ustawie o gospodarce nieruchomościami uzupełnione przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, w wystarczający sposób regulują kwestie wskazane przez Stowarzyszenie PINK jako problematyczne. Odpowiedź dostępna TUTAJ.
  • Stowarzyszenie PINK drogą mailową poprosiło o doprecyzowanie przez Ministerstwo Sprawiedliwości oceny, iż użytkownik wieczysty chcąc dokonać podziału nieruchomości „musi posiadać zgodę zastępczą na podjęcie czynności w tym przedmiocie”, i jednocześnie: „iż w przypadku podziału lub łączenia nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, zgoda właściciela nie jest wymagana”.
  • W odpowiedzi, pismem z dnia 2 lutego 2022 roku Ministerstwo Sprawiedliwości, wskazało, że  z  jednej strony, na gruncie ustawy o księgach wieczystych uregulowano podział i połączenie nieruchomości pod względem wieczystoksięgowym, czyli ujawniającym zmiany w nieruchomościach w prowadzonych dla nich księgach wieczystych (dla tego typu czynności konieczne jest uzyskanie przez użytkownika wieczystego zgody właściciela użytkowanej wieczyście nieruchomości), natomiast, na gruncie ustawy o gospodarce nieruchomościami uregulowano uprawnienia do podziału oraz połączenia nieruchomości pod względem geodezyjnym (dla tych czynności ustawa o gospodarce nieruchomościami nie przewiduje obowiązku przedłożenia przez użytkownika wieczystego wraz z wnioskiem zgody właściciela gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste). Uzupełnienie odpowiedzi dostępna TUTAJ.
  • W dniach 21-22 marca 2022 roku Stowarzyszenie PINK skierowało pisma do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz do Ministerstwa Rozwoju i Technologii wskazując na potrzebę uregulowania kwestii uzyskiwania tzw. zgód właścicielskich w kontekście problemów, z którymi borykają się użytkownicy wieczyści. W pismach  Stowarzyszenie PINK podniosło, że problemy, które uniemożliwiają między innymi racjonalne planowanie inwestycji komercyjnych na większych nieruchomościach, mogłoby zostać rozwiązane w drodze uregulowania trybu uzyskiwania takich zgód poprzez zastosowanie do ich wydawania procedury administracyjnej. Pismo dostępne TUTAJ (MS) i TUTAJ (MRiT).
  • W odpowiedzi, pismem z dnia 7 czerwca br. Ministerstwo Sprawiedliwości podtrzymało wcześniejsze stanowisko, zawarte w piśmie z dnia 30 sierpnia 2021 roku. Odpowiedź dostępna TUTAJ.

Stowarzyszenie PINK kontynuuje działania na rzecz rozwiązania problemów związanych z udzielaniem tzw. zgód właścicielskich.