Problemy dotyczące uzyskiwania zgód właścicielskich w odniesieniu do podziału i łączenia nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste

Kwestia uzyskiwania zgód właścicielskich na podział lub łączenie nieruchomości oddanych w  użytkowanie wieczyste w znaczeniu wieczystoksięgowym oraz geodezyjnym jest zagadnieniem niezwykle istotnym w praktyce – implikuje wiele problemów o dużym znaczeniu gospodarczym po stronie użytkowników wieczystych (w tym także podmiotów z  branży nieruchomości komercyjnych).

W świetle aktualnej praktyki, zapoczątkowanej krytykowaną w piśmiennictwie uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2015 r. (sygn. akt III CZP 116/14), która nie znajduje uzasadnienia w treści obowiązujących przepisów użytkownik wieczysty, chcąc dokonać podziału albo połączenia nieruchomości w znaczeniu wieczystoksięgowym jak i geodezyjnym, musi uzyskać na to uprzednio zgodę właściciela gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste.

Nierzadko właściciele gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, bez podania przyczyny odmawiają użytkownikom wieczystym wyrażenia zgody na dokonanie podziału lub połączenia nieruchomości albo też nie zajmują żadnego stanowiska w sprawie wniosku o  wyrażenie zgody, co w istocie stanowi radykalne ograniczenie uprawnień użytkowników wieczystych do rozporządzania swoim prawem i do racjonalnego zagospodarowania nieruchomości.

W związku z tym, iż problem tzw. zgód właścicielskich staje się coraz bardziej powszechny, zwłaszcza w dużych miastach, gdzie nierzadko instytucja zgody traktowana jest przez właścicieli-organy administracji w sposób instrumentalny oraz z uwagi na znaczenie tego problemu dla obrotu gospodarczego – komplikacje w obrocie i swobodnym gospodarowaniu nieruchomościami przez użytkowników wieczystych, Stowarzyszenie PINK skierowało apel do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o dokonanie takich zmian w  przepisach, które wyeliminowałyby istniejące dziś problemy i nieścisłości a w konsekwencji zapewniłyby odpowiednią ochronę ustawowych uprawnień użytkownika wieczystego.