Projekt przewidujący wprowadzenie pakietu zmian podatkowych, w szczególności w zakresie podatków dochodowych PIT i CIT.

Do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wpisany został kolejny projekt przewidujący wprowadzenie pakietu zmian podatkowych, w szczególności w zakresie podatków dochodowych PIT i CIT.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw stanowi realizację przekazywanych przez resort finansów zapowiedzi zmian chociażby w obszarze minimalnego podatku CIT.

Projektowana ustawa zakłada m.in.:

  • wprowadzenie zmian w konstrukcji podatku minimalnego, m.in. poprzez podwyższenie do 2% wskaźnika rentowności przy jednoczesnej zmianie wzoru jego wyliczenia i wprowadzenie alternatywnej metody ustalania podstawy opodatkowania oraz rozszerzenie katalogu wyłączeń (spółki komunalne, mali podatnicy);
  • doprecyzowanie przepisów dotyczących zagranicznych jednostek kontrolowanych;
  • modyfikację przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów;
  • wprowadzenie zmian w tzw. podatku u źródła;
  • modyfikację przepisów związanych z opodatkowaniem ryczałtem dochodów spółek, w tym poprzez określenie sposobu obliczania dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą z wykorzystywania składników majątku na cele działalności gospodarczej oraz na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą;
  • ujednolicenie regulacji dotyczących terminu opłacania składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika;
  • zmianę w zakresie procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków (bez konieczności wydawania decyzji, jeżeli kwota zwrotu nie budzi wątpliwości);
  • doprecyzowanie przepisów związanych z tzw. transakcjami rajowymi;
  • zmianę podejścia w zakresie udostępniania wzorów deklaracji – udostępniana będzie wizualizacja wzoru dokumentu elektronicznego, a nie samego wzoru tego dokumentu;
  • doprecyzowanie przepisów dotyczących rozliczania strat przez spółki tworzące podatkową grupę kapitałową.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kw. 2022 r. Oznacza to, że projektowane przepisy prawdopodobnie wejdą w życie od 1 stycznia 2023 r.

Treść projektu nie jest jeszcze dostępna.

Szersze informacje o wpisie dostępne są tutaj.