Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Projekt w znacznej mierze powiela treść aktualnie obowiązujących przepisów Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Poniżej krótki opis zmian przewidzianych projektem:

  • określenie, że stawki opłat dystrybucyjnych kalkuluje się z uwzględnieniem kosztów instalowania u odbiorców końcowych liczników zdalnego odczytu;
  • w zakresie sposobu ustalania w taryfach kosztów związanych z wykorzystaniem usług systemowych nabywanych od odbiorców energii na podstawie art. 9c ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.), kosztów wskazanych w art. 11d ust. 5 ustawy, kosztów wynikających ze stosowania przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 6 i 7 ustawy oraz kosztów działań, o których mowa w art. 11c ust. 2 ustawy – wprowadzono zmiany w stosunku do brzmienia przepisów obecnie obowiązującego rozporządzenia dotyczące sposobu ustalania kosztów przyjmowanych do kalkulacji stawki jakościowej – zmiana polega na określeniu dwóch kategorii kosztów: kosztów planowanych i kosztów wykonanych;
  • uregulowanie w szczegółowy sposób ustalania opłaty za świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej dla magazynu energii elektrycznej, ze zróżnicowaniem polegającym na przyjęciu innego współczynnika w zależności od tego czy jest to elektrownia szczytowo-pompowa z dopływem naturalnym czy też „klasyczny” magazyn energii elektrycznej;
  • określenie sposobu kształtowania grup taryfowych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych przez przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej oraz przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność w zakresie obrotu energią elektryczną.

Projekt zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt został skierowany do konsultacji publicznych, które potrwają do 23 czerwca 2022 r.

Treść projektu dostępna jest tutaj.