Stowarzyszenie PINK skierowało swoje uwagi w zakresie użytkowania wieczystego gruntów do projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Pod koniec ubiegłego roku minister rozwoju i technologii Waldemar Buda przedstawił planowane zmiany w zakresie użytkowania wieczystego gruntów. W związku z opublikowaniem projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów UD257) wdrażającego zapowiedziane zmiany, Stowarzyszenie PINK skierowało swoje uwagi do projektu ustawy.

W piśmie wskazaliśmy m.in., że Projekt nie przewiduje rozwiązania koncepcyjnego, którego oczekiwał rynek nieruchomości komercyjnych, tj. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność z mocy prawa.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie postulowanych przez nas zmian:

  • rezygnacja z cywilnoprawnego charakteru roszczenia o nabycie prawa własności gruntu oddanego w użytkowanie i jego ograniczenia czasowego poprzez modyfikację konstrukcji roszczenia lub wprowadzenie nowego trybu wykupu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste przez ich użytkowników wieczystych – użytkownikom wieczystym powinno zostać przyznane nieograniczone terminem prawo do złożenia wniosku o wykup gruntu;
  • w przypadku braku wprowadzenia rozwiązania w pkt 1 powyżej – wydłużenie okresu istnienia roszczenia o wykup gruntu do co najmniej 5 lat;
  • doprecyzowanie terminu w jakim miałoby dojść do zawarcia umowy o wykup gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste;
  • wprowadzenie zamkniętego katalogu przesłanek uprawniających właścicieli gruntów do odmowy zawarcia umowy o wykup gruntu;
  • zrewidowanie ograniczenia przedmiotowego projektu poprzez umożliwienie użytkownikowi wieczystemu nabywania gruntów niezabudowanych, jak również tych których użytkowanie wieczyste ustanowione zostało później niż 10 lat przed wejściem w życie projektowanych rozwiązań;
  • zmienia przewidzianego w projekcie sposobu obliczenia należnych od użytkownika świadczeń;
  • wprowadzenie regulacji, które w sposób precyzyjny określałyby tryb i przesłanki wydania albo odmowy udzielenia tzw. zgody właścicielskiej, jak również terminy na załatwienie sprawy;

 Aktualnie projekt znajduje się na etapie prac rządowych.