ZAWIADOMIENIE Z DNIA 28 KWIETNIA 2023 R. O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA STOWARZYSZENIA POLSKA IZBA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NA DZIEŃ 11 MAJA 2023 R.

Zarząd Stowarzyszenia Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa), wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000661238 („Stowarzyszenie PINK”), działając na podstawie § 13 ust. 2 statutu Stowarzyszenia PINK, niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 11 maja 2023 roku, godz. 16:00 w formie online, Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia PINK („Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru przewodniczącego oraz protokolanta Walnego Zgromadzenia.
 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia PINK za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia PINK za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia PINK za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Pawłowi Tońskiemu z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Stowarzyszenia PINK w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Agnieszce Hryniewieckiej-Jachowicz z pełnienia funkcji Członka Zarządu Stowarzyszenia PINK w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Katarzynie Steiner z pełnienia funkcji Członka Zarządu Stowarzyszenia PINK w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r .
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Arkadiuszowi Rudzkiemu z pełnienia funkcji Członka Zarządu Stowarzyszenia PINK w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Weronice Geurquin-Koryzma z pełnienia funkcji Członka Zarządu Stowarzyszenia PINK w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.
 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Kindze Barchoń z pełnienia funkcji Członka Zarządu Stowarzyszenia PINK w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.
 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Członka Zarządu.
 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 3/2022 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia PINK z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie określenia podstaw ustalenia wysokości oraz zasad dotyczących częstotliwości i sposobu uiszczania składek członkowskich.
 15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W przypadku chęci wzięcia udziału w obradach Walnego Zgromadzenia i otrzymania linku do obrad Walnego Zgromadzenia, prosimy o kontakt z Ireneuszem Majewskim (ireneusz.majewski@stowarzyszeniepink.org.pl). Po uprzedniej weryfikacji statusu członka, zostanie Państwu przesłany link do obrad oraz udostępnione projekty uchwał.