Zmiana ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

W Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Poniżej krótki opis rozwiązań zawartych w ustawie:

  • ustanowienie elektronicznego dziennika budowy prowadzonego w systemie Elektronicznego Dziennika Budowy (system EDB);
  • ustanowienie książki obiektu budowlanego prowadzonej w postaci elektronicznej przez system Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego (system EKOB);
  • wprowadzenie przepisów regulujących funkcjonowanie portalu e-Budownictwo;
  • zapewnienie prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej przez odpowiedni system teleinformatyczny (e-CRUB);
  • wprowadzenie norm prawnych dopuszczających przeprowadzanie egzaminów na uprawnienia budowlane w sposób bardziej elastyczny – tj. w terminach ustalanych przez właściwą izbę samorządu zawodowego;
  • wprowadzenie nowego rozwiązania mającego na celu wyeliminowanie wątpliwości związanych z udostępnianiem projektów budowlanych właściwym organom samorządu zawodowego (krajowy sąd dyscyplinarny, okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej oraz krajowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej) prowadzącym postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie;
  • umożliwienie uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, sporządzonych w postaci elektronicznej: projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego.

Ustawa wejdzie w życie w zasadniczym zakresie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 11 sierpnia 2022 roku.

Treść ustawy dostępna jest tutaj.