Międzyresortowy Zespół do opracowania regulacji dotyczących podmiotów inwestujących

W Monitorze Polskim zostało opublikowane Zarządzenie nr 286 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do opracowania regulacji dotyczących podmiotów inwestujących w najem nieruchomości.

Na mocy znowelizowanych przepisów – Międzyresortowy Zespół do opracowania regulacji dotyczących podmiotów inwestujących zostaje przesunięty w obszar kompetencji Ministerstwa Finansów:

  • Zespół przedstawia Radzie Ministrów propozycje rozwiązań legislacyjnych za pośrednictwem ministra finansów;
  • przewodniczącym Zespołu będzie przedstawiciel ministra finansów (w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu);
  • przedstawiciel ministra rozwoju i technologii (w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu) będzie brać udział w pracach zespołu w roli członka;
  • sekretarzem Zespołu będzie wyznaczony przez przewodniczącego Zespołu pracownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach instytucji finansowych w ministerstwie finansów;
  • obsługę organizacyjną, techniczną i kancelaryjno-biurową prac Zespołu zapewnia ministerstwo finansów;
  • wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister finansów.

Zarządzenie weszło w życie 7 grudnia 2021 roku.

Treść zarządzenia dostępna tutaj.