Ministerstwo Finansów rozpoczęło prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach

W projekcie proponuje się, aby waga ryzyka równa 100% dotyczyła lokali biurowych lub innych nieruchomości komercyjnych usytuowanych na terenie RP, z wyjątkiem nieruchomości komercyjnych służących prowadzeniu przez kredytobiorcę własnej działalności gospodarczej i nieprzynoszących dochodu generowanego przez czynsz lub zyski z ich sprzedaży, którym przypisuje się wagę ryzyka równą 50%.  W ocenie Ministerstwa Finansów, przedmiotowa zmiana przyczyni się do uwolnienia kapitału, który banki będą mogły skierować na finansowanie gospodarki. W praktyce wejście w życie tego rozporządzenia może zwiększyć dostęp do tego typu kredytów. 

Zmienione rozporządzenie miałoby wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Aktualnie projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych, które potrwają do 14 sierpnia 2020 r.

 

Treść projektu dostępna jest pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12336404/12703051/12703052/dokument456783.pdf.