Reforma użytkowania wieczystego – ustawa z podpisem Prezydenta

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa przewiduje zmianę zasad ustalania ceny nieruchomości gruntowej, która jest zbywana na rzecz użytkownika wieczystego poprzez zastosowanie mechanizmów rynkowych przy ustalaniu ceny nabycia prawa własności gruntów, które stanowią własność Skarbu Państwa oraz samorządów – cena nieruchomości nabywanej przez użytkownika wieczystego w umowie, będzie ustalana jako co najmniej 20-krotność dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

Użytkownik wieczysty będzie mógł zgłosić żądanie zawarcia umowy nabycia prawa własności w terminie roku od dnia wejścia w życie ustawy, a spod roszczenia wyłączone będą m.in. grunty niezabudowane lub wykorzystywane na prowadzenie ogrodów działkowych.

Stowarzyszenie PINK od dwóch lat apelowało do MRiT o przekształcenie użytkowania wieczystego we własność m.in. poprzez złożenie uwag do projektu ustawy. Otrzymaliśmy jednak informacje, że ze względu na wymagania Komisji Europejskiej, przekształcenie takie jak dla mieszkaniówki nie jest możliwe. Już na ostatnim etapie prac Sejmowych PINK apelowało do posłów, zabierając głos na posiedzeniu połączonych Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o wydłużenie terminu na skorzystanie z roszczenia o nabycie własności nieruchomości gruntowej, tak, aby przedsiębiorcy mieli możliwość realnego skorzystania z pomocy de minimis. Senat, w toku prac nad ustawą, przychylił się do stanowiska PINK wyrażonego w piśmie do senatorów oraz na posiedzeniu połączonych senackich Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury i wprowadził do ustawy poprawkę przewidującą wydłużenie terminu wykonania uprawnienia do żądania sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste do okresu 36 miesięcy od wejścia w życie ustawy. Podobne pismo zostało skierowane do Sejmu, Sejm który jednak ostatecznie rozpatrując ustawę odrzucił wszystkie poprawki zaproponowane przez Senat.

Ustawa wchodzi w życie w zasadniczym zakresie w dniu 31 sierpnia 2023 roku.

Treść ustawy dostępna jest tutaj.

Biuletyn PINK vol. 3 | wrzesień 2023