Aktualności | Przegląd zmian w prawie

POLSKI ŁAD – PODSUMOWANIE ZAPOWIEDZI

W ostatnim czasie Zjednoczona Prawica zaprezentowała tzw. „Polski Ład”, będący programową propozycją reform społeczno-gospodarczych na najbliższe lata. Polski Ład obejmuje swym zakresem pięć priorytetów: zwiększenie do 7% PKB nakładów na służbę zdrowia; obniżka podatków dla 18 mln Polaków; inwestycje i 500.000 nowych miejsc pracy; mieszkania dostępne bez wkładu własnego i odformalizowanie budowy domu do 70m2;…

Aktualności | Przegląd zmian w prawie

Wzrost kosztów odbioru odpadów z nieruchomości komercyjnych – projekt ustawy

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. W projekcie zawarto przepisy, które umożliwią obniżenie kosztów funkcjonowania gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ich usprawnienie m.in.:  podwyższenie maksymalnej stawki opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych (w ostatniej dostępnej wersji projektu…

Aktualności | Przegląd zmian w prawie | Raporty

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 roku na właścicieli nieruchomości mieszkalnych jak i niemieszkalnych będzie ciążył obowiązek złożenia deklaracji o źródle ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków prowadzonej przez gminy. Kryterium wpisu budynku do systemu pozostaje moc źródła – nie więcej niż 1MW. Katalog źródeł ciepła jest bardzo szeroki, obejmuje m.in. kotły i grzejniki…

Aktualności | Przegląd zmian w prawie

WAŻNE: TERMIN ZŁOŻENIA PIERWSZEGO SPRAWOZDANIA O STOSOWANYCH TERMINACH ZAPŁATY ZA ROK 2021

Nowy obowiązek sprawozdawczy dla spółek nieruchomościowych W związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2021 r. zmianami podatkowymi dotyczącymi spółek nieruchomościowych, na podmioty te został nałożony obowiązek złożenia sprawozdania o stosowanych w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Termin na złożenie takiego sprawozdania mija z dniem 31 stycznia 2021 r. Sprawozdanie, poza danymi identyfikującymi…

Aktualności | Przegląd zmian w prawie

Związek Banków Polskich opublikował stanowisko dotyczące przedłużenia moratorium kredytowego

Przedłużenie moratorium możliwe jest dzięki reaktywowaniu przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego Wytycznych dotyczących ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, stosowanych w obliczu kryzysu spowodowanego przez COVID-19, które przedłużyły termin stosowania moratoriów do 31 marca 2021r.   Z mechanizmu skorzystać będą mogli także średni i duzi przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w zakresie wynajmu powierzchni w…

Przegląd zmian w prawie

Informacja dotycząca ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

W dniu 13 listopada 2020 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.   Najważniejsze rozwiązania, które wprowadza ustawa:   zmniejszenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych umożliwiającej aplikowanie do programu (z 2% do 1% lub 20 budynków) oraz jednorazowe zniesienie tego limitu,…

Przegląd zmian w prawie

Informacje dotyczące rozporządzeń Ministra Rozwoju

W dniu 18 września 2020 roku zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Rozwoju. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (link) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (link)   Oba rozporządzenia…