Aktualności | Bez kategorii | LEGAL CHANGES REVIEW AND LEGISLATIVE ACTIVITIES OF PINK

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekty zmian dwóch ważnych ustaw dla rynku nieruchomości komercyjnych.

Informacyjnie: projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw  został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów w dniu 24 stycznia 2023 roku. Teraz projektem zajmie się Komisja Prawnicza, której posiedzenia odbędą się od 3 do 10 lutego 2023 roku. Następnie projekt zostanie przyjęty przez Radę Ministrów, stanie się to…

Aktualności | Bez kategorii | LEGAL CHANGES REVIEW AND LEGISLATIVE ACTIVITIES OF PINK

Nowelizacja ustawy o maksymalnych cenach energii – najemcy lokali użytkowych objęci ceną maksymalną

Z dniem 1 stycznia 2023 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Na mocy nowelizacji wspomnianej ustawy dokonanej ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych…

Aktualności | Bez kategorii | LEGAL CHANGES REVIEW AND LEGISLATIVE ACTIVITIES OF PINK

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Poniżej krótki opis rozwiązań przewidzianych w projekcie: zmiana zasady ustalania ceny nieruchomości gruntowej zbywanej na rzecz użytkownika wieczystego: cena nieruchomości nabywanej przez użytkownika wieczystego w drodze umowy cywilnoprawnej, będzie ustalana jako co najmniej dwudziestokrotność dotychczasowej opłaty…

Aktualności | Bez kategorii | Działania legislacyjne, opinie i stanowiska PINK | LEGAL CHANGES REVIEW AND LEGISLATIVE ACTIVITIES OF PINK

Uwagi Stowarzyszenia PINK uwzględnione w opublikowanej nowej wersji projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji została opublikowana nowa wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Poniżej podsyłamy krótki opis najistotniejszych zmian w stosunku do poprzedniej wersji projektu: doprecyzowanie i dodanie definicji legalnych; usunięcie przepisów dotyczących opłaty planistycznej; usunięcie terminu obowiązywania decyzji o warunkach zabudowy; doprecyzowanie…

Aktualności | Bez kategorii | LEGAL CHANGES REVIEW AND LEGISLATIVE ACTIVITIES OF PINK

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych. Poniżej krótki opis rozwiązań zawartych w projekcie: uproszczenie obowiązku sprawozdawczego o praktykach płatniczych: wyłączenie ze sprawozdań świadczeń z transakcji handlowych zawieranych w zakresie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; wyłączenie ze sprawozdań świadczeń przedawnionych; wyłączenie ze sprawozdań…

Aktualności | Bez kategorii | LEGAL CHANGES REVIEW AND LEGISLATIVE ACTIVITIES OF PINK

Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało techniczne kryteria kwalifikacji służące określeniu warunków, na jakich działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu, oraz określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych

Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało techniczne kryteria kwalifikacji służące określeniu warunków, na jakich działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu, oraz określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych. Nabywanie i prawo własności budynków Kryterium nr 1 w zakresie istotnego wkładu w łagodzenie…

Aktualności | Bez kategorii | LEGAL CHANGES REVIEW AND LEGISLATIVE ACTIVITIES OF PINK

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023

W Monitorze Polskim zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023. Obwieszczenie określa wysokość stawek maksymalnych podatków i opłat lokalnych w tym podatku od nieruchomości na 2023 r. Stawka maksymalna w zakresie gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrosła…

Aktualności | Bez kategorii | LEGAL CHANGES REVIEW AND LEGISLATIVE ACTIVITIES OF PINK

Projekt ustawy o zmianie sposobu użytkowania niektórych budynków niemieszkalnych na budynki mieszkalne

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie sposobu użytkowania niektórych budynków niemieszkalnych na budynki mieszkalne. Projektowana ustawa ma na celu wprowadzenie ułatwień w zakresie zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego lub handlu na mieszkalny związanej z koniecznością jego przebudowy. Poniżej krótki opis rozwiązań zawartych w projekcie: złagodzenie przepisów na potrzeby przekształceń obiektów…

Aktualności | Bez kategorii | LEGAL CHANGES REVIEW AND LEGISLATIVE ACTIVITIES OF PINK

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Do Wykazu prac legislacyjnych i programowych został wpisany Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.  Poniżej krótki opis założeń, na których oparty jest projekt: umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy powyżej i poniżej 70m2 na podstawie jednolitej procedury; rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku…

Aktualności | Bez kategorii | LEGAL CHANGES REVIEW AND LEGISLATIVE ACTIVITIES OF PINK

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy. Projektowane rozporządzenie określa: z jakich elementów składać się ma dziennik budowy; jakie czynności w ramach wydawania dziennika budowy będzie podejmował organ administracji architektonicznobudowlanej i nadzoru budowlanego; wymogi techniczne dotyczące dziennika budowy w postaci…