Aktualności | Przegląd zmian w prawie

WAŻNE: TERMIN ZŁOŻENIA PIERWSZEGO SPRAWOZDANIA O STOSOWANYCH TERMINACH ZAPŁATY ZA ROK 2021

Nowy obowiązek sprawozdawczy dla spółek nieruchomościowych W związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2021 r. zmianami podatkowymi dotyczącymi spółek nieruchomościowych, na podmioty te został nałożony obowiązek złożenia sprawozdania o stosowanych w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Termin na złożenie takiego sprawozdania mija z dniem 31 stycznia 2021 r. Sprawozdanie, poza danymi identyfikującymi…

Aktualności | Przegląd zmian w prawie

Związek Banków Polskich opublikował stanowisko dotyczące przedłużenia moratorium kredytowego

Przedłużenie moratorium możliwe jest dzięki reaktywowaniu przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego Wytycznych dotyczących ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, stosowanych w obliczu kryzysu spowodowanego przez COVID-19, które przedłużyły termin stosowania moratoriów do 31 marca 2021r.   Z mechanizmu skorzystać będą mogli także średni i duzi przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w zakresie wynajmu powierzchni w…

Przegląd zmian w prawie

Informacja dotycząca ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

W dniu 13 listopada 2020 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.   Najważniejsze rozwiązania, które wprowadza ustawa:   zmniejszenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych umożliwiającej aplikowanie do programu (z 2% do 1% lub 20 budynków) oraz jednorazowe zniesienie tego limitu,…

Przegląd zmian w prawie

Informacje dotyczące rozporządzeń Ministra Rozwoju

W dniu 18 września 2020 roku zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Rozwoju. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (link) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (link)   Oba rozporządzenia…

Przegląd zmian w prawie

Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE) i zmiany w megaustawie- konsultacje publiczne

Na pakiet zmian w ramach Prawa komunikacji elektronicznej, który – w większości – implementuje do polskiego porządku prawnego EKŁE składają się dwa projekty: projekt ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej (projektowana ustawa zastąpi obecnie obowiązującą ustawę – Prawo telekomunikacyjne); projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej, ten projekt wprowadza zmiany m.in. w tzw….

Przegląd zmian w prawie

Ministerstwo Finansów rozpoczęło prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach

W projekcie proponuje się, aby waga ryzyka równa 100% dotyczyła lokali biurowych lub innych nieruchomości komercyjnych usytuowanych na terenie RP, z wyjątkiem nieruchomości komercyjnych służących prowadzeniu przez kredytobiorcę własnej działalności gospodarczej i nieprzynoszących dochodu generowanego przez czynsz lub zyski z ich sprzedaży, którym przypisuje się wagę ryzyka równą 50%.  W ocenie Ministerstwa Finansów, przedmiotowa zmiana przyczyni…

Covid-19 | Przegląd zmian w prawie

Objaśnienia podatkowe dotyczące “preferencji” podatkowych zawartych w tzw. Tarczach antykryzysowych

Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące “preferencji” podatkowych zawartych w tzw. Tarczach antykryzyowych.Objaśnienia dostępne są tutaj: https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-21-lipca-2020-r-ws-nowych-preferencji-stosowanych-w-zwiazku-z-ponoszeniem-negatywnych-konsekwencji-ekonomicznych-z-powodu-covid-19

Covid-19 | Przegląd zmian w prawie

Nowelizacja rozporządzenia o ograniczeniach w związku ze stanem epidemii (przepisy obowiązujące od 25 lipca 2020 roku)

Wprowadzone zostały następujące zmiany: zmniejszenie tzw. dystansu społecznego z 2 m do 1,5m, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku zakrywania nosa i ust; zwolnienie z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej stanowiącej granicę zewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen cudzoziemców, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP; obniżenie maksymalnego limitu uczestników…